جواز تاسیس چیست ؟

جواز تاسیس مجوزی است که بعد از مشخص شدن شرایط لازم ، به منظور سرمایه گذاری در انجام فعالیت صنعتی به نام متقاضی از سوی وزارت صنایع و معادن در دو گزینه صادر می گردد.

مراحل اخذ جواز تاسیس

۱- آماده سازی مدارک لازم اخذ جواز تاسیس که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. ۲- مراجعه به ثبت فردا یا تماس تلفنی با موسسه ۳- تکمیل فرم درخواست و پرسشنامه و ارسال به سازمان صنایع و معادن توسط ثبت فردا ۴- ارسال به اداره برنامه ریزی ،توسعه صنعتی و معدنی جهت بررسی کارشناس مربوطه ۵- بررسی درخواست توسط کارشناس و اقدام لازم ۶- ارسال به دبیرخانه جهت تایپ ۷- تایید کارشناس، تایید مسئول اداره برنامه ریزی ، توسعه صنعتی و امضاء مدیریت ۸- صدور جواز تاسیس واحدهای طراحی ومونتاژ توسط سازمان صنایع ومعادن ۹- تحویل جواز تاسیس به متقاضی توسط ثبت فردا

مدارک لازم جهت اخذ جواز تاسیس

۱- کپی شناسنامه متقاضی ۲- درمورد شرکتها،اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس وآخرین تغییرات شرکت

واحد های مختلف برای صدور جواز تاسیس

۱- تولیدی طراحی و مونتاژ ۲- بخش صنعت ومعدن ۳- فنی مهندسی ۴- پروانه پژوهش‌ ۵- مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی برای اخذ جواز تاسیس خود به ثبت فردا مراجعه نمایید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت