تبدیل شرکت ها

تبدیل شرکت (بعد از ثبت شرکت) یعنی تبدیل ماهیت شرکت مثلاً از شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود و بالعکس تبدیل شرکت تغییر شکل آن است تغیر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود.

تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص و تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود.

تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود

برای تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود نیاز به تشکیل مجمع فوق العاده است که باید با موافقت اعضای مجمع فوق العاده شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شود . اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات توسط هیات مدیره امضاء شده اند و در جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمام صفحات آن توسط شرکاء امضاء شده باشد و فتوکپی شناسنامه شرکای قدیم و جدید ، اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت جهت حضور در مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد را به اداره ثبت شرکتها ارائه و پس از ثبت در دفاتر و امضاء ذیل آن توسط نماینده شرکت مربوطه شرکت سهامی خاص تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود می گردد.

تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص

مدارک لازم جهت تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص:

– دو برگ اظهار نامه

– دو جلد اساسنامه

–فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان

صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star