مقررات و ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در منطقه آزاد انزلی

وظایف واحد ثبتی :

ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ایرانی و خارجی ثبت شعبه و یا نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی ثبت دفاتر تجاری بازرگانی پلمپ دفاتر روزانه و کل شرکتهای تجاری و غیر تجاری واقع در حوزه منطقه ثبت بانکها و موسسات اعتباری با رعایت آئین نامه های اجرایی و عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد ثبت شرکتهای بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد

تشریفات قانونی ثبت شرکت ها

هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد ، شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت یا موسسه غیر تجاری در منطق آزاد انزلی

مجوز فعالیت اقتصادی صادره توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی تائید واحد ثبتی منطقه درخصوص تعیین نام شخص حقوقی در شرف تاسیس فتوکپی شناسنامه یا گذرنامه (درخصوص اتباع خارجی )موسسین / سهامداران / مدیران /بازرسان وکالتنامه وکیل : در صورتی که تقاضای ثبت شرکت توسط وکیل به عمل آمده باشد، بایستی تسلیم مرجع ثبتی منطقه شود . ارائه دو جلد دفتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه ) که باید دارای شماره ترتیب و نخ مخصوص باشد . در صورتی که سهامدار یا شریک شرکت در شرف تاسیس دارای شخصیت حقوقی و تابعیت ایرانی باشد ابتدا باید در اجرای ماده ۵۸۹ قانون تجارت مصوبه ای مبنی بر مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت جدید التاسیس تهیه و تنظیم شود که در آن : میزان و درصد سرمایه گذاری (سهام /سهم الشرکه ) مشخص شود . نماینده ای جهت حضور در کلیه مجامع و جلسات هیأت مدیره معرفی و فتوکپی شناسنامه نماینده ارائه گردد. مصوبه مذکور به امضاء اشخاص مجاز رسیده و به مهر شرکت ممهور گردد. سپس به پیوست این مصوبه و آخرین تغییرات در صاحبان امضاء مجاز و فتوکپی اساسنامه شرکت یا موسسه ضمیمه گردد. چنانچه سهامدار یا شریک شرکت در شرف تاسیس دارای شخصیت حقوقی و تابعیت خارجی باشد لازم است مدارک ذیل به واحد ثبتی ارائه شود: مصوبه هیأت مدیره مبنی بر مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت در شرف تاسیس که در آن میزان و درصد سرمایه گذاری (سهم /سهم الشرکه)مشخص شده و نماینده ای را جهت حضور در کلیه مجامع و هیأت مدیره معرفی نموده و به امضاء اشخاص مجاز رسیده باشد و به مهر شرکت یا موسسه هم ممهور گردیده باشد. گواهی ثبت شخص حقوقی خارجی که از سوی مرجع ثبتی کشور متبوع صادر شده باشد. رونوشت اساسنامه مصدق شرکت یا موسسه خارجی. فتوکپی گذرنامه نماینده شخص حقوقی خارجی. مراتب صورتجلسه هیأت مدیره و گواهی ثبت باید به تصدیق مقامات صلاحیت دار که امضاء و مهر در آنجا واقع شده است(مراجع ثبتی کشور متبوع ) رسیده و به تایید سفارت ایران و در نهایت به تصدیق وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران برسد. کلیه مدارک مذکور باید توسط مترجم رسمی به زبان فارسی ترجمه گردد. ارائه اصل و کپی سند برای مرکز اصلی و کروکی آن در داخل محدوده منطقه (در صورت استیجاری بودن مرکز اصلی ارائه اجاره نامه ) مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی ۱- مراجعه سرمایه گذار به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای ثبت شرکت ۲- تکمیل فرم تقاضای تعیین نام توسط متقاضی ۳- تائید نام شرکت توسط واحد ثبتی بعد از استعلام های مربوطه ۴- ارائه مجوز سرمایه گذاری به متقاضی توسط واحد مربوطه و در صورت نیاز معرفی به سایر نهادها جهت اخذ مجوزهای لازم ۵- ارائه مدارک ثبتی به سرمایه گذار توسط ثبت شرکتها ۶- تکمیل مدارک توسط متقاضی و ارائه آن به واحد ثبتی ۷- بررسی و کنترل مدارک توسط واحد ثبتی و در صورت لزوم تصحیح مدارک ۸- پرداخت حقوق ثبتی به بانک توسط سرمایه گذار و ارائه فیش آن به واحد ثبتی ۹- ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکتها ۱۰- پلمپ دفاتر تجاری ۱۱- ارائه یک نسخه از مدارک ثبتی ممهور شده به سرمایه گذار ۱۲- ارائه یک نسخه از آگهی به واحد صادر کننده مجوز جهت اقدامات آتی  نحوه پرداخت هزینه های ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی حق الثبت اشخاص حقوقی و حق الثبت تغییرات و حق ثبت نام بازرگانان و حق پلمپ دفاتر تجاری نزد بانک صادرات شعبه ونوس به شماره حساب جاری ۰۲۰۷۲۰۱۱۹۰۰۰۳ بنام سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی پرداخت گردد اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت می نمایند . پلمپ دفاتر روزانه و کل شرکتهای تجاری و غیر تجاری طبق دستورالعملی که توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی تعیین می شود صورت گرفته و پس ازامضاء نماینده واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور می شود. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشد. فرآیند ثبت شرکت در شرف تاسیس در سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی مرحله اول : مراجعه سرمایه گذار به قسمت صدور مجوزها و اعلام طرح مورد نظر  مرحله دوم : بررسی طرح و تعیین نام شرکت در شرف تاسیس مرحله سوم : صدور مجوز سرمایه گذاری بنام شرکت در شرف تاسیس توسط واحد ذیربط در صورت عدم دارا بودن مجوزهای لازم ویا نیاز به ارائه مجوز مورد نیاز از دیگر نهادها به واحد ذیربط جهت اخذ مجوز ارجاع داده می شود پس از صدور مجوز سرمایه گذاری مراحل ذیل انجام می گیرد: ۱- ارائه مدرک ثبتی به سرمایه گذار ۲- تکمیل مدارک ثبتی توسط متقاضی و ارائه به واحد ثبتی ۳- پرداخت حقوق ثبتی به بانک توسط سرمایه گذار و ارائه فیش آن به واحد ثبتی ۴- https://fardasabt.ir/ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکتها ۵- پلمپ دفاتر تجاری ارائه یک نسخه از مدرک ممهور ثبتی به سرمایه گذار ۶- ارائه یک نسخه از مدرک ممهور ثبتی به سرمایه گذار

شرکتهای سهامی خاص

۱- دو نسخه اظهارنامه که تکمیل شده و امضاء سهامداران رسیده باشد . ۲- دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و تمامی صفحات آن به امضاء سهامداران رسیده باشد . ۳- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء سهامداران و بازرسان رسیده باشد . ۴- دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد . ۵- فتوکپی برابر اصل شده صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران ، سهامداران ، و بازرسان (در صورتیکه اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند بجای فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی ارائه شود.) ۶- گواهی از یکی از بانکهای منطقه که حاکی از پرداخت ۳۵ درصد سرمایه باشد . ۷- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری در صورتیکه تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت بصورت غیر نقدی باشد . ۸- ارائه مجوز فعالیت . ۹- پرداخت هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل مدارک . پلمپ دفاتر تجاری شرکت ( یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه) در مرحله پایانی .

 شرکت با مسئولیت محدود

۱- دو نسخه شرکت نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد . ۲- دو نسخه تقاضا نامه که تکمیل شده و به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد . ۳- دو نسخه اساسنامه که تکمیل شده و تمامی صفحات آنها به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد . ۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که تکمیل شده و به امضاء شرکاء و مدیران رسیده باشد . ۵- فتوکپی برابر اصل شده صفحه اول شناسنامه کلیه شرکاء و مدیران شرکت (در صورتیکه اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند بجای فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی ارائه شود.) ۶- ارائه مجوز فعالیت . ۷- پرداخت هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل مدارک . ۸- پلمپ دفاتر تجاری ( یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه) در مرحله پایانی تذکر مهم : قبل از تکمیل مدارک لازم است موافقت اداره ثبت شرکتهای منطقه در مورد نامه پیشنهادی شرکت و موضوع فعالیت اخذ شود . ضمناً مدارک ارائه شده حتی الامکان بصورت تایپ شده و چنانچه بصورت دست نویس تهیه شده باشد باید خوش خط و خوانا ، بدون قلم خوردگی یا لاک گرفتگی و یا قلم واحد تنظیم گردد .

موسسه غیر تجاری

صورتجلسه مجمع عمومی موسس (دو نسخه ) صورتجلسه هیأت مدیره (دو نسخه ) اساسنامه شرکت در شرف تاسیس (دو نسخه ) شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت (دو نسخه )

ثبت شعبات و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی 

صورتجلسه مجمع عمومی موسس (دو نسخه ) صورتجلسه هیأت مدیره (دو نسخه ) اساسنامه شرکت در شرف تاسیس (دو نسخه ) شرکتنامه و تقاضانامه ثبت شرکت (دو نسخه ) ثبت شعبات و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت (دو نسخه ) اصل مجوز تاسیس شعبه یا اختیار نامه نمایندگی رونوشت مصدق سند ثبت شرکت یا موسسه خارجی اساسنامه مصدق شرکت یا موسسه خارجی فتوکپی مصدق اظهارنامه/ تقاضانامه ثبت شخص حقوقی خارجی ارائه آخرین ترازنامه مالی شرکت یا موسسه خارجی کلیه مدارک فوق باید توسط مقامات صلاحیت دار کشور متبوع تصدیق شده و به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور و در نهایت به تصدیق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رسیده و سپس توسط مترجم رسمی به زبان رسمی فارسی ترجمه گردد.

وجوه افتراق شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود

در شرکت سهامی خاص حداقل ۳۵% سرمایه باید نقداً در یکی از شعب بانکهای منطقه تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵% در تعهد سهامداران باشد در صورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود باید ابتدا کل سرمایه توسط شرکا پرداخت گردد. انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت زمان محدود یا نامحدود انتخاب می شوند. سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شوند و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات میباشند. مدیران در شرکت سهامی خاص الزاماً بایستی سهامدار بوده و یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بپردازند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود. تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد . شرکا در این خصوص در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. تقویم آورده های غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود .

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star