ثبت شرکت مختلط – ثبت شرکت مختلط غیر سهامی – ثبت شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط :

در صورتی که شرکت در شرف تأسیس شرکت مختلط سهامی و یا شرکت مختلط غیر سهامی باشد : ۱- کلیه اقدامهای انجام شده در مورد شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای سهامی از طرف کارشناس که فوقاً اشاره شد لازم الرعایه می باشد همچنین مواد ۱۴۱و ۱۸۲ قانون تجارت الزامی است کارشناس با در نظر گرفتن موارد مذکور دستور ثبت صادر می نماید. ۲- شرکتهای مختلط عبارتند از شرکتهائی که از دو دسته شریک تشکیل می شوند دسته اول که مسئولیت غیر محدود دارند و دسته دوم شرکائی که مسئولیت محدود دارند مانند شرکتهای مختلط سهامی – این نوع شرکتها مخلوطی هستند از شرکتهای سرمایه و شرکتهای اشخاص که در آن شرکای ضامن ، کار و صنعت و لیاقت و استعداد خود را در شرکت می گذارند و بطور غیر محدود مسئولیت اعمال خود را قبول می کنند و عده دیگر برای استفاده از خدمات شرکای ضامن سرمایه لازم را در اختیار آنها قرار می دهند بدون اینکه در اداره شرکت مسئولیتی داشته باشند و بیش از چیزی که در شرکت گذاشته اند تعهدی قبول نمی کنند این نوع شرکتها شرکت کار و سرمایه است. ۳- اگر سرمایه بصورت سهام در شرکت گذاشته شود وضع حقوقی شرکت مخلوطی از مقررات شرکتهای سهامی و شرکتهای تضامنی خواهد بود و اگر سرمایه بصورت سهم الشرکه در شرکت گذاشته شود وضع حقوقی شرکت مخلوطی خواهد بود از مقررات شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تضامنی.

تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :

۱٫یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه ۲٫یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد ) ۳٫اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

 تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

مدارک شرکت مختلط سهامی برای ثبت:

۱٫یک نسخه‌ی مصدق از شرکت نامه ۲٫ یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه ۳٫ اسامی مدیر یا مدیران شرکت ۴٫نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه ۵٫سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰ ،۴۱ و ۴۴ ۶٫نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی

موارد انحلال شرکت :

به استناد ماده ۱۸۱ ق.ت. شرکت مختلط سهامی در موارد زیر منحل می گردد : مورد اول : زمانی که هدف ذکر شده در اساسنامه ی شرکت برآورده نشده باشد . مورد دوم : زمانی که مدت تعیین شده در اساسنامه به پایان رسیده باشد . مورد سوم : زمانی که شرکت به استناد قانون تجارت ورشکست گردد . مورد چهارم : به استناد مجمع عمومی چنانچه این حق برابر اساسنامه برای این مجمع پیش بینی شده باشد . مورد پنجم : وقتی که شریک ضامن فوت نماید یا مهجور گردد مشروط بر اینکه در اساسنامه فوت یا مهجوریت شریک ضامن تصریح شده باشد .

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star