نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی صورت می پذیرد :  خارج شدن یک یا چند سهامدار و واگذاردن سهام خود به اشخاص جدید و اعضای قبلی شرکت خروج کلیه دارای سهام خود به اشخاص کاملا جدید که در واقع واگذاری شرکت و امتیازات آن می باشد. جهت نقل و انتقال سهام شرکتهای سهامی اصولاً باید صورتجلسه ای تنظیم و افراد در آن سهام خود را واگذار نمایند. سپس فروشندگان و خریداران با مراجعه به ممیز مالیاتی شرکت مربوطه و پرداخت مالیات انتقال سهام خود اقدام به اخذ گواهی پرداخت مالیات نمایند و آن را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند تا در پرونده ثبتی شرکت باقی بماند. ولی می توان این نقل و انتقال سهام را به صورتی انجام داد که احتیاج به حضور در دارایی و پرداخت مالیات نباشد و این اقدام کاملاً قانونی و با مشکلات کمتری می باشد که آن نیز بی نام کردن سهام شرکت می باشد.ثبت شرکت , ثبت شرکتها در صورت تنها نقل و انتقال سهام یک صورتجلسه و اگر سهام را بی نام کنند دو صورتجلسه می باشد.

نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی صورت می پذیرد :

خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاردن سهام خود به اعضای دیگر شرکت

خارج شدن یک سهامدار از شرکت و واگذاردن سهام خود به شخص جدید در شرکت

خارج شدن یک یا چند سهامدار و واگذاردن سهام خود به اشخاص جدید و اعضای قبلی شرکت

خروج کلیه داری سهام خود به اشخاص کاملا جدید که در واقع واگذاری شرکت و امتیازات آن می باشد.

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star