ثبت اختراع

وفق ماده ۲۲ و ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون ثبت برند های تجارتی و اختراعات متقاضی ثبت اختراع و ثبت برند باید مدارک ذیل الذکر را تهیه و به اداره مالکیت صنعتی در تهران تحویل دهد اداره مالکیت صنعتی با بررسی ادعای مخترع در سوابق ثبتی خود به شرط اینکه اختراع مذکور قبلا به نام دیگری به ثبت نرسیده باشد اقدام به ثبت اختراع خواهد نمود و سند اختراع را به نام مخترع صادر خواهد کرد.

مدارک لازم :

۱ – اظهارنامه اختراع سه نسخه (اظهارنامه بایستی از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها تهیه و تکمیل نماید ) .

۲ – توصیف مشروح اختراع یا وسیله جدیدی که بررسی آن تقاضا می شود ۳ نسخه

۳ – نقشه های اختراع سه نسخه ذیل نقشه باید توسط متقاضی یا وکیل وی امضاء و مهر شود کاغذ نقشه باید ۳۴ سانتیمتر طول و ۲۲ سانتی متر عرض داشته باشد.

۴ – در صورتیکه تقاضا نامه توسط وکیل متقاضی تسلیم می شود باید اصل وکالت نامه یا فتوکپی برابر اصل شده آن ضمیمه اظهار نامه شود .

۵ – در صورتیکه تقاضای ثبت اختراع از طرف شرکت ثبت شده بعمل آمده باشد بایستی یک برگ روزنامه رسمی دال بر مدیریت شرکت به ضمیمه مدارک شود.

۶ – فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مخترع یا مخترعین

۷ – قبض رسید بانکی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع

روش ثبت ها:

هرکدام از سه مورد مدارک خواسته شده جداگانه منگنه شده و اداره مالکیت صنعتی تحویل که پس از پرداخت حق الثبت اظهارنامه و وارد نمودن مشخصات مخترع و اختراع در دفتر اظهارنامه نسخه ثانی را پس ازامضاء و مهر یک نسخه را تحویل متقاضی و نسخه دیگر را به کارشناسان مربوطه ارجاع داده که پس از بررسی از جهت سابقه ثبت دستور پرداخت حق الثبت اختراع را صادر و متقاضی رسید پرداخت وجه را بهمراه یک برگ گواهی نامه ثبت اختراع که از واحد فروش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها خریداری نموده به همراه یک برگ فتوکپی از آن به اداره مالکیت صنعتی تحویل می دهد مراتب ثبت اختراع به صورت آکهی تهیه شده و جهت درج در روزنامه رسمی تحویل متقاضی یا وکیل او می گردد پس از درج در روزنامه رسمی یک نسخه از روزنامه به اداره ارائه و گواهی نامه ثبت اختراع توسط اداره کامل شده و یک نسخه از توصیف و نقشه اختراع ضمیمه و قیطان کشی شده و پس از امضای مدیر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ممهور به مهر اداره تحویل متقاضی یا وکیل وی می شود . در صورتیکه اختراع مورد تائید قرار نگیرد متقاضی یا وکیل وی می تواند ظرف ده روز پس از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه با تقدیم دادخواست و شکایت به مراجع ذیصلاح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید.

توجه : بموجب ماده ۴۰ قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات هرگونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی بعمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود.

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star