انحلال شرکت

نحوه ی انحلال شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود در مواردی منحل می گردند.

این موارد عبارتند از :

_ در صورتی که در اساسنامه ی شرکت مدتی تعیین شده باشد و این مدت تمام شده باشد .

_ زمانی است که شرکت برابر قانون تجارت ورشکسته شده باشد. (ورشکستگی با حکم ورشکستگی دادگاه است)

_ زمانی است که شرکت در اثر فعالیت های اقتصادی متضرر شده و نصف سرمایه ی شرکت از دست رفته باشد. در چنین

حالتی یکی از شرکا از دادگاه درخواست انحلال شرکت می کند ، در این صورت دادگاه می تواند حکم بر انحلال شرکت صادر

کند .

_ چنانچه یکی از شرکا فوت نماید می تواند از موارد انحلال شرکت باشد ، البته در صورتیکه در اساس نامه پیش بینی شده

باشد .

اما محجور شدن یکی از شرکا یا ورشکست شدن یکی از شرکا دلیل بر انحلال شرکت نخواهد بود .

مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود :

_ اصل صورت جلسه انحلال شرکت

_ آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود

_ فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد

_ ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

نحوه انحلال شرکت سهامی خاص :

در موارد ذیل شرکت سهامی منحل می گردد.

_ وقتی که شرکت موضوعی را که باری آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.

_ در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی باشد مگر این که مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.

_ در صورت ورشکستگی

_ رد هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.

_ در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی :

یک- اصل صورت جلسه انحلال شرکت

دو- آخرین روزنامه رسمی شرکت

سه- فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.

چهار- اصل روزنامه کثیر الانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء، هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد . صورت جلسه انحلال شرکت

همراه و با دیگر مدارک باید ظرف ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه باید تسلیم اداره ثبت شرکتها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکتها و امضاء

ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل می شود.

نحوه ی انحلال شرکت مختلط غیر سهامی:

_زمانی که مدت تعیین شده در شرکت نامه ی شرکت منقضی شده باشد .

_اگر مقصود و هدفی که شرکت برای آن تشکیل شده برآورده شده باشد و یا اینکه رسیدن به آن هدف عملاً غیر ممکن شده باشد .

_ شرکت ور شکست شده باشد .

_ چنانچه تمامی شرکا بر انحلال شرکت رضایت دهند .

_ اگر تعداد شرکا از دو نفر کمتر شود .

_ چنانچه مقامات قضایی حکم بر انحلال شرکت دهند .

_ چنانچه یکی از شرکا به استناد ماده ۱۳۷ ق.ت. در خواست ضمن قرارداد شرکت را نموده باشد .

_  به لحاظ نمودن شرایط مندرج در موارد ۱۳۹ و ۱۴۰ ق.ت. فوت یا محجوریت شریک باعث انحلال شرکت خواهد شد .

موارد انحلال شرکت مختلط سهامی:

به استناد ماده ۱۸۱ ق.ت. شرکت مختلط سهامی در موارد زیر منحل می گردد :

_ زمانی که هدف ذکر شده در اساسنامه ی شرکت برآورده نشده باشد .

_ زمانی که مدت تعیین شده در اساسنامه به پایان رسیده باشد .

_ زمانی که شرکت به استناد قانون تجارت ورشکست گردد .

_ به استناد مجمع عمومی چنانچه این حق برابر اساسنامه برای این مجمع پیش بینی شده باشد .

_ وقتی که شریک ضامن فوت نماید یا مهجور گردد مشروط بر اینکه در اساسنامه فوت یا مهجوریت شریک ضامن تصریح شده باشد .

 موارد انحلال شرکت تضامنی  :

_ هدفی که شرکت برای انجام آن تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد

_ شرکت دارای مدت بوده و مدت مزبور منقضی شده و صورت جلسه تمدید قبل از انقضای آخرین روز تقدیم اداره ثبت شرکتها نشود

_ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت انحلال

_ در صورتی که احدی از شرکاء مطابق م ۱۳۷ شرکت را فسخ نماید

_ در صورت ورشکستگی شرکت

_ در صورت تراضی تمام شرکاء

_ صدور حکم انحلال از دادگاه با تقاضای احد از شرکاء

_ در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء به شرط این که در اساسنامه قید شده باشد

_ اگر احد از شرکاء ورشکسته شود و سهم ورشکسته از منافع شرکت جهت پرداخت دین وی  کافی نباشد می توانند تقاضای انحلال

شرکت را بنمایند ، مشروط به این که ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله ارسال اظهار نامه به اطلاع شرکت رسانده باشند

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star