نظامنامه‌ راجع‌ به‌ مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون‌ تجارت‌

مصوب‌ ۱۵ ۳ ۱۳۱۱ با اصلاحات‌ والحاقات‌ بعدی‌

نظر به‌ مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ ۱۳ اردیبهشت‌ ۱۳۱۱ مقرر می‌دارد

ماده‌ ۱ ـ در هر محلی‌ که‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد و یا دفتر اسناد رسمی‌ موجود است‌ شرکت‌ های‌ تجارتی‌ که‌ در آن‌ محل‌ تشکیل‌ می‌شود باید به‌ موجب ‌شرکت ‌نامه‌ رسمی‌ تشکیل‌ گردد.

ماده‌ ۲ ـ شرکت‌های‌ تجارتی‌ باید در تهران‌ در دایره‌ ثبت‌ شرکت ‌ها و در خارج‌ تهران‌ در اداره‌ ثبت‌ اسناد مرکز اصلی‌ شرکت‌ به‌ ثبت‌ برسند.

تبصره‌ ـ در نقاطی‌ که‌ اداره‌ یا دایره‌ یا شعبه‌ ثبت‌ اسناد نباشد ثبت‌ در دفتر اسناد رسمی‌ و اگر دفتر اسناد رسمی‌ هم‌ نباشد ثبت‌ در دفتر محکمه‌ ابتدایی‌ یا صلحیه‌ با رعایت‌ ترتیب‌ کافی‌ خواهد بود لیکن‌ شرکت‌ باید در ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ تاسیس‌ اداره‌ یا دایره‌ یا شعبه‌ ثبت‌ اسناد در آن‌ محل‌ خود را در دفترثبت‌ اسناد به‌ ثبت‌ برساند.

ماده‌ ۳ ـ ثبت‌ شرکت‌ به‌ موجب‌ تقاضانامه‌ که‌ در دو نسخه‌ تنظیم‌ می‌شود به‌ عمل‌ خواهد آمد.

ماده‌ ۴ ـ به‌ تقاضانامه‌ باید اسناد ذیل‌ ضمیمه‌ شود

الف‌ ـ در شرکت‌های‌ سهامی ‌

۱ ـ یک‌ نسخه‌ اصل‌ از شرکت‌ نامه‌ .

۲ ـ یک‌ نسخه‌ مصدق‌ از اساسنامه‌ شرکت‌.

۳ ـ نوشته‌ به‌ امضا مدیر شرکت‌ حاکی‌ از تعهد پرداخت‌ تمام‌ سرمایه‌ و پرداخت‌ واقعی‌ لااقل‌ ثلث‌ آن‌.

۴ ـ اسامی‌ شرکا با تعیین‌ اسم‌ واسم‌ خانوادگی‌ وعده‌ سهام‌ هر یک‌ از آنها.

۵ ـ سواد مصدق‌ از تصمیمات‌ مجمع‌ عمومی‌ صاحبان‌ سهام‌ در موارد مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ و ۴۴ قانون‌ تجارت‌.

ب‌ ـ در شرکت‌های‌ با مسیولیت‌ محدود

۱ ـ یک‌ نسخه‌ مصدق‌ از شرکت ‌نامه‌.

۲ ـ یک‌ نسخه‌ مصدق‌ از اساسنامه‌ (اگر باشد).

۳ ـ اسامی‌ شریک‌ یا شرکایی‌ که‌ برای‌ اداره‌ کردن‌ شرکت‌ معین‌ شده‌اند.

۴ ـ نوشته‌ به‌ امضای‌ مدیر شرکت‌ حاکی‌ از پرداخت‌ تمام‌ سرمایه‌ نقدی‌ و تسلیم‌ تمام‌ سرمایه‌ غیرنقدی‌ با تعیین‌ قیمت‌ حصه ‌های‌ غیر نقدی‌.

ج‌ ـ در شرکت ‌های‌ تضامنی‌

۱ ـ یک‌ نسخه‌ مصدق‌ از شرکت‌ نامه‌.

۲ ـ یک‌ نسخه‌ مصدق‌ از اساسنامه‌ شرکت‌ (اگر باشد)

۳ ـ نوشته‌ به‌ امضا مدیر شرکت‌ حاکی‌ از پرداخت‌ تمام‌ سرمایه‌ نقدی‌ و تسلیم‌ تمام‌ سرمایه‌ غیر نقدی‌ با تعیین‌ قیمت‌ حصه‌ های‌ غیرنقدی‌.

۴ ـ اسامی‌ شریک‌ یا شرکایی‌ که‌ برای‌ اداره‌ کردن‌ شرکت‌ معین‌ شده‌اند.

د ـ در شرکت‌های‌ مختلف‌ غیرسهامی‌

۱ ـ یک‌ نسخه‌ مصدق‌ از شرکت‌ نامه‌.

۲ ـ یک‌ نسخه‌ مصدق‌ از اساسنامه‌ (اگر باشد)

۳ ـ اسامی‌ شریک‌ یا شرکا ضامن‌ که‌ سمت‌ مدیریت‌ دارند.

ه ـ در شرکت‌های‌ مختلط‌ سهامی‌

۱ ـ یک‌ نسخه‌ مصدق‌ از شرکت‌ نامه‌.

۲ ـ یک‌ نسخه‌ مصدق‌ از اساسنامه‌.

۳ ـ اسامی‌ مدیر یا مدیران‌ شرکت‌.

۴ ـ نوشته‌ به‌ امضا مدیر شرکت‌ حاکی‌ از تعهد پرداخت‌ تمام‌ سرمایه‌ سهامی‌ و پرداخت‌ واقعی‌ لااقل‌ ثلث‌ از آن‌ سرمایه‌.

۵ ـ سواد مصدق‌ از تصمیمات‌ مجمع‌ عمومی‌ در موارد مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ و ۴۴٫

۶ ـ نوشته‌ به‌ امضا مدیر شرکت‌ حاکی‌ از پرداخت‌ تمام‌ سرمایه‌ نقدی‌ شرکا ضامن‌ و تسلیم‌ تمام‌ سرمایه‌ غیرنقدی‌ با تعیین‌ قیمت‌ حصه‌ های‌ غیرنقدی‌.

و ـ در شرکت‌ های‌ نسبی‌

۱ ـ یک‌ نسخه‌ مصدق‌ از شرکت ‌نامه‌ .

۲ ـ یک‌ نسخه‌ مصدق‌ از اساسنامه‌ (اگر باشد)

۳ ـ اسامی‌ مدیر و یا مدیران‌ شرکت‌.

۴ ـ نوشته‌ به‌ امضای‌ مدیر شرکت‌ حاکی‌ از پرداختن‌ تمام‌ سرمایه‌ نقدی‌ و تسلیم‌ تمام‌ سرمایه‌ غیرنقدی‌ با تعیین‌ قیمت‌ حصه‌های‌ غیرنقدی‌ .

ز ـ در شرکت‌های‌ تعاونی‌

۱ ـ یک‌ نسخه‌ مصدق‌ از شرکت‌ نامه‌.

۲ ـ یک‌ نسخه‌ مصدق‌ از اساسنامه‌ (اگر باشد)

ماده‌ ۵ ـ بعد از ثبت‌ شرکت‌ متصدی‌ ثبت‌ باید نسخه‌ ثانی‌ تقاضانامه‌ را با قید تاریخ‌ و نمره‌ ثبت‌ امضا وبه‌ مهر اداره‌ ممهور کرده‌ به‌ تقاضاکننده‌ بدهد این ‌سند ، سند ثبت‌ شرکت‌ خواهد بود .

ماده‌ ۶ ـ در ظرف‌ ماه‌ اول‌ ثبت‌ هر شرکت‌ خلاصه‌ شرکت‌ نامه‌ و منضمات‌ آن‌ باید به‌ توسط‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ در مجله‌ رسمی‌ عدلیه‌ و یکی‌ از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی‌ شرکت‌ به‌ خرج‌ خود شرکت‌ منتشر شود.

تبصره‌ ۱ ـ در نقاطی‌ که‌ اداره‌ ثبت‌ نباشد اجرا این‌ ماده‌ به‌ عهده‌ مقامی‌ است‌ که‌ شرکت‌ نامه‌ در آنجا به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌.

تبصره‌ ۲ ـ هر گاه‌ در نقاطی‌ که‌ شرکت‌ های‌ تعاونی‌ روستایی‌ طبق‌ قانون‌ مصوب‌ ۱۳۳۴ تشکیل‌ می‌شود روزنامه‌ منتشر نشود پس‌ از ثبت‌ شرکت‌ آگهی ‌های‌ مربوط‌ طبق‌ آیین ‌نامه‌ تهیه‌ شده‌ و به‌ تعداد کافی‌ در نقاط‌ کثیرالعبور اهالی‌ الصاق‌ خواهد شد.

تبصره‌ ۳ ـ آگهی‌های‌ مربوط‌ به‌ شرکت‌های‌ تعاونی‌ کارگران‌ که‌ طبق‌ قانون‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۳۴ تشکیل‌ می‌شود پس‌ از ثبت‌ در دفتر شرکت‌ها به‌ وسایل‌ مقتضی‌ تهیه‌ و در محل‌ اصلی‌ شرکت‌ به‌ تعداد کافی‌ در نقاط‌ کثیر العبور الصاق‌ خواهد شد.

ماده‌ ۷ ـ خلاصه‌ مذکور درماده‌ قبل‌ باید متضمن‌ نکات‌ ذیل‌ باشد

الف‌ ـ نسبت‌ به‌ شرکت‌ های‌ از هر قبیل‌

۱ ـ نمره‌ و تاریخ‌ ثبت‌ شرکت‌.

۲ ـ مقدار سرمایه‌ (با تشخیص‌ مقداری‌ از آن‌ که‌ پرداخته‌ شده‌ و مقداری‌ که‌ شرکا پرداخت‌ آن‌ را تعهد کرده‌اند)

۳ ـ اسامی‌ مدیر یا مدیران‌ .

۴ ـ تاریخ‌ آغاز و ختم‌ شرکت‌ در صورتی‌ که‌ برای‌ مدت‌ محدود تشکیل‌ شده‌ باشد.

ب‌ ـ در شرکت‌های‌ تضامنی‌ و شرکت‌ مختلط‌ اعم‌ از سهامی‌ و غیرسهامی‌ علاوه‌ بر نکات‌ فوق‌ باید اسم‌ تمامی‌ شرکا ضامن‌ نیز منتشر شود.

ماده‌ ۸ ـ هر گاه‌ شرکت‌ در چندین‌ حوزه‌ محکمه‌ ابتدایی‌ شعبه‌ داشته‌ باشد انتشارات‌ مذکور فوق‌ باید به‌ نحوی‌ که‌ درماده‌ ۶ مقرر است‌ در محل‌ وقوع‌ شعبه‌ نیز علیحده‌ به‌ عمل‌ آید و برای‌ انجام‌ این‌ مقصود مقامی‌ که‌ خود شرکت‌ در آنجا به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌ باید سواد مصدق‌ از تقاضانامه‌ و منضمات‌ آن‌را به‌ ثبت‌ اسناد محل‌ وقوع‌ شعبه‌ یا شعب‌ ارسال‌ دارد تا اقدام‌ به‌ انتشار نماید.

ماده‌ ۹ ـ در هر موقع‌ که‌ تصمیماتی‌ راجع‌ به‌ تمدید مدت‌ شرکت‌ زاید بر مدت‌ مقرر یا انحلال‌ شرکت‌ قبل‌ از مدت‌ معینه‌ یا تغییر درتعیین‌ کیفیت‌ تفریغ ‌حساب‌ یا تغییر اسم‌ شرکت‌ یا تبدیل‌ دیگر در اساسنامه‌ یا تبدیل‌ و یا خروج‌ بعضی‌ از شرکا ضامن‌ از شرکت‌ اتخاذ شود و همچنین‌ در هر موقعی‌ که‌ مدیر یا مدیران‌ شرکت‌ تغییر می‌یابد و یا تصمیمی‌ نسبت‌ به‌ مورد معین‌ در ماده‌ ۵۸ قانون‌ تجارت‌ اتخاذ شود مقررات‌ این‌ نظامنامه‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ و انتشارباید در مورد تغییرات‌ حاصله‌ نیز رعایت‌ شود.

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star