آئین نامه ” مقررات راجع به پلمب  دفاتر تجارتی ” شماره ۶۵۶۶  ۱۰/۳/۱۳۱۱

نظر به ماده ۱۱ قانون تجارت ، مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ مقرر می دارد :

ماده ۱- امضا و پلمپ کردن دفاتر تجارتی در تهران توسط نماینده ای که اداره کل ثبت معین می نماید در دایره ثبت شرکت ها و  علایم تجارتی و اختراعات به عمل می آید.

ماده ۲- در ولایات امضا و پلمپ دفاتر به عهده نماینده ای است که اداره ثبت معین می کند ودر صورتیکه اداره ثبت تاسیس نشده باشد ، انجام وظیفه ای که به موجب ماده ۱۱ قانون تجارت مقرر است با رعایت ترتیب به عهده رئیس محکمه ابتدایی یا امین صلح خواهد بود که در این مورد به سمت نمایندگی اداره ثبت اقدام می نمایند.

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star