نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز 

در شرکتهای سهامی

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

شناسه ملی : …………………..………

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس ان محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف : ۱ـ خانم/ آقای …………………..کد ملی…………….……… به سمت رئیس هیئت مدیره

۲ـ خانم/ آقای ……………….. کد ملی………… …… به سمت نایب رئیس

۳ـ خانم/ آقای ……………….. کد ملی …………..……به سمت مدیر عامل

۴- خانم/ آقای……………………. کد ملی………………..به سمت اعضاء

۵ خانم/ آقای…………………….. کد ملی……………….به سمت اعضاء

ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک ……..……….…… و …………………… همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

کلیه اعضاء هیات مدیره ومدیرعامل بدینوسیله متعهد و اقرار می نمایند که دارای سؤ پیشینه کیفری نبوده ومشمول ممنوعیت های مندرج در اصل۱۴۱قانون اساسی ومواد۱۱۱و۱۲۶ قانون تجارت نمی باشیم وباامضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم

ج : به خانم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

۱ ـ …………………… ۲ ـ …………………… ۳ـ …………………… ۴ ـ ……………………

تذکرات :

۱ـ در صورتی که در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد وفق ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده مطرح به تصویب ۳/۲ اعضای حاضر در مجمع برسد.

۲ـ صورتجلسه در ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

۳ـ در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره تشکیل شده باشد رعایت دعوت وفق مقررات اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است.

همچنین جهت تنظیم صورت جلسه رایگان می توانید از خدمات تنظیم صورتجلسه به صورت کاملا رایگان در وب سایت sabtefarda.com بهره ببرید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star