مؤسسه ………………………………… در ساعت……………مورخ ……………… اولین جلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین مؤسسه مذکور با حضور کلیه شرکاء در محل مؤسسه تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۱ ـ اساسنامه مؤسسه مشتمل بر ۲۶ مادهتنظیم و به تصویب کلیه شرکاء مؤسسه رسید.

۲ ـ تقاضانامه مؤسسه به امضاء کلیه شرکاء رسید.

۳ ـ جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه: آقای/ خانم……………………….………………… به سمت………………………………… آقای/ خانم ………………………….………..…… به سمت………………………………… که بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت……………………………انتخاب شدند. همچنین امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مؤسسه از قبیل چک، سفته ، برات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضاء ………………………………… همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد.

۴ ـ هریک از اعضاء هیئت مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

۵ ـ مبلغ ……………………………………… ریال سرمایه مؤسسه که از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیده و در تحویل و اختیار …………..………….……………… مؤسسه قرارگرفت و ………………………………… با امضاء ذیل این صورتجلسه وصول آنرا اعلام می دارد.

۶ ـ به ………………………………… احدی از شرکاء وکالت و اختیار تام و تمام داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت و آگهی های مربوطه ذیل ثبت دفاتر مربوط به ثبت این مؤسسه را در اداره ثبت شرکت ها امضاء نماید.

امضا موسسین

 

همچنین جهت تنظیم صورت جلسه رایگان می توانید از خدمات تنظیم صورتجلسه به صورت کاملا رایگان در وب سایت sabtefarda.com بهره ببرید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star