نمونه صورتجلسات تغییرات شرکت های با مسئولیت محدود بسمه تعالی نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی) فهرست صفحه

۱ـ نمونه صورتجلسات تغییر محل با مجمع عمومی فوق العاده ۳,۴

۲ـ نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با هیأت مدیره ۵,۶

۳ـ نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت ۷,۸

۴ـ نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت ۹,۱۰

۵ـ نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت ۱۱,۱۲

۶ـ نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شرکت جدید ۱۳,۱۴

۷ـ نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه همراه با خروج شریک ۱۵,۱۶

۸ـ نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت ۱۷,۱۸

۹ـ نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه ۱۹,۲۰

۱۰ـ نمونه صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره و حق امضاء در شرکت های مسئولیت محدود۲۱,۲۲

۱۱ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء در شرکت۲۳,۲۴ ۲۵,۲۶

۱۳ـ نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود ۲۷,۲۸

۱۴ـ نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه شرکت در شهرستانها ۲۹,۳۰

۱۵ـ نمونه نامه ختم تصفیه ۳۱

۱۶ـ نمونه آگهی دعوت از شرکاء جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص به طور همزمان ۳۲

۱۷ـ آگهی دعوت از سهامداران/ شرکاء ۳۳,۳۴ ۱۸ـ نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود ۳۵,۳۶

 

بسمه تعالی

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی ) نام شرکت ……………….…………… شماره ثبت ……………… سرمایه ثبت شده ……………… ریال در تاریخ ……………………… ساعت …………………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد. نام شرکاء میزان سهم الشرکه ۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه محل شرکت از (آدرس قبلی ) تهران …………… خیابان…………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک…………… کدپستی……………………. تلفن…………………………… به (آدرس جدید): تهران …………… خیابان………………………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک………… کد پستی………………………… تلفن………………… انتقال یافت در نتیجه ماده ……..……اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد. به خانم / آقای……………………. احدی از شرکت (یا مدیرعامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید. ۱- خانم / آقای …………………………………… امضاء ۲- خانم / آقای …………………………………… امضاء ۳- خانم / آقای …………………………………… امضاء تذکرات : ۱ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است. ۲ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است. ۳ـ در صورتیکه تعداد شرکت از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار (مرکب از سه نفراز شرکاء) الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند. ۴ـ امضاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه الزامی است . ۵ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. ۶ـ در صورتیکه اختیار تغییر محل طبق اساسنامه از وظایف هیأت مدیره باشند صورتجلسه هیأت مدیره با استفاده از نمونه تنظیم و تسلیم اداره ثبت شرکتها شود. بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تغییرمحل درشرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………………… سرمایه …………..………… ریال در تاریخ ………….………… ساعت ……………………..……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد. محل شرکت از آدرس قبلی ……………………………………………………………………………………. به آدرس جدید ……………………..……………………..…………………………………………………… انتقال یافت و در نتیجه ماده……………… در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. آقای/ خانم ………………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید. امضاء اعضاء هیئت مدیره تذکرات : ۱- در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص دعوت الزامی می باشد. ۲- صورتجلسه در چند نسخه تهیه و به امضاء اعضاء هیئت مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود. بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی) نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………….. سرمایه ثبت شده ……………….. ریال در تاریخ ………….ساعت ……. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت اتخاذ تصمیم شد. نام شرکاء میزان سهم الشرکه ۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه پس از شور و بررسی مقرر گردید نام شرکت از ……..…..……….…. به ……..…..…………..…. تغییر یابد در نتیجه ماده……………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد. به خانم / آقای …………………………. احدی از شرکا (مدیرعامل و… در صورتیکه از بین شرکاء باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید. ۱- خانم / آقای ………………………………. امضاء ۲- خانم / آقای ………………………………. امضاء ۳- خانم / آقای ………………………………. امضاء تذکرات : ۱ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است. ۲ـ به قسمت حسابداری ثبت شرکتها مراجعه و قبض پرداخت ثبت نام اخذ و به بانک مراجعه و مبلغ مذکور پرداخت شود سپس به واحد حسابداری مراجعه و با ارائه قبض پرداختی صورتجلسه ممهور به مهر حسابداری می گردد. ۳ ـ چند نام را انتخاب و به واحد تعیین نام ثبت شرکتها مراجعه ویکی از نامها توسط مسئول واحد در صورتجلسه ثبت می شود. ۴ـ صورتجلسه به واحد پذیرش صورتجلسات ارائه و قبض رسید دریافت شود. ۵ـ در صورتی که شرکاء اصالتاً یا ولایتاً یا وکالتاً ذیل صورتجلسه را امضاء می نمایند لازم است با قید عنوان این کار صورت گیرد و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی یا تصویر برابر اصل شده الزامی است. ۶ـ در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار (مرکب از سه نفراز شرکاء) الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند. ۷ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. بسمه تعالی نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی، نسبی ) نام شرکت………………………………… شماره ثبت ………………….. سرمایه ثبت شده ……………………… ریال در تاریخ ………………….. ساعت …………….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد. نام شرکاء میزان سهم الشرکه ۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه با توجه به وضعیت شرکت (علل کاهش قید شود) خانم / آقای …………… با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد. خانم / آقای …………… با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد. خانم / آقای …………… با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد. خانم / آقای …………… با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ……………………. ریال به …………………… ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده ……………. اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد. کلیه شرکاء به خانم / آقای …………………… احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت دادند ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. ۱- خانم / آقای ………………………………. امضاء ۲- خانم / آقای ………………………………. امضاء ۳- خانم / آقای ………………………………. امضاء ۴- خانم / آقای ………………………………. امضاء تذکرات: ۱ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است. ۲ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است. ۳ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شده و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند. ۴ـ تمام شرکاء ذیل صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند ۵ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود. ۶ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. بسمه تعالی نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی ) نام شرکت……………………………. شماره ثبت ………………… سرمایه ثبت شده ……………………………. ریال در تاریخ ………….. ساعت ……… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد. نام شرکاء میزان سهم الشرکه ۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت مالی شرکت خانم /آقای……………….. با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد. خانم /آقای……………….. با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد. خانم /آقای……………….. با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد. خانم /آقای……………….. با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ …………………………….. به …………………………….. .ریال افزایش و ماده ………………….. اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد. مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود. به خانم / آقای ……………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن حضوردر اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. ۱- خانم / آقای ………………………………. امضاء ۲- خانم / آقای ………………………………. امضاء ۳- خانم / آقای ………………………………. امضاء ۴- خانم / آقای ………………………………. امضاء تذکرات : ۱ـ در صورتیکه آورده بعضی از شرکاء غیر نقدی باشد طی صورتجلسه آن آورده ارزیابی شده و قیمت توافقی ذکر و به امضاء کلیه شرکاء برسید و جزء اسناد شرکت ضبط گردد. ۲ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است. ۳ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است. ۴ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظارمرکب از سه نفراز شرکاء الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل صورتجلسه امضاء نمایند. ۵ـ تمام شرکاء ذیل صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند. ۶ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود. ۷ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. بسمه تعالی نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی ) نام شرکت………………………………. شماره ثبت ………….. سرمایه ثبت شده …………………………….. ریال در تاریخ ………… ساعت ……… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید اتخاذ تصمیم شد. نام شرکاء میزان سهم الشرکه ۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شد که: ۱ـ خانم / آقای …………………. فرزند……… متولد ……… شماره شناسنامه…………………… صادره از ……. به آدرس …………………………………………………………………………………………….. با پرداخت …………………… ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. ۲ـ خانم / آقای …………………. فرزند……… متولد ……… شماره شناسنامه………………………. صادره از ……. به آدرس …………………………………………………………………………………………….. با پرداخت …………………… ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود. سرمایه شرکت از مبلغ …………………. ریال به …………………. ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده ………. اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. به خانم / آقای ………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. ۱- خانم / آقای ………………………………. امضاء ۲- خانم / آقای ………………………………. امضاء ۳- ۱۳ خانم / آقای ………………………………. امضاء تذکرات : ۱ ـ فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها تحویل شود. ۲ـ در صورتیکه آورده شرکاء جدید غیر نقدی باشد طی صورتجلسه ای آن آورده ارزیابی شده و قیمت توافقی ذکر و به امضاء وکلیه شرکاء برسد و جزء اسناد شرکت ضبط گردد. ۳ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است. ۴ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی ( اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است. ۵ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند. ۶ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند. ۷ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود. ۸ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. ۱۴ بسمه تعالی نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی ) نام شرکت……………………………………… شماره ثبت…………………… سرمایه ثبت شده ………………………. ریال در تاریخ …………………………….. .ساعت ………………………. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه و خروج شریک اتخاذ تصمیم شد. نام شرکاء میزان سهم الشرکه ۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه پس از تبادل نظر در خصوص دستور جلسه : ۱- خانم / آقای …………………………………………. با دریافت …………………………….. ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. ۲- خانم / آقای …………………………………………. با دریافت …………………………….. ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. در نتیجه سرمایه از ……………………………………. ریال به …………………………………. ریال کاهش یافت و ماده…………. اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد. به خانم / آقای …………………………………………. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. ۱- خانم / آقای ………………………………. امضاء ۲- خانم / آقای ………………………………. امضاء ۳- خانم / آقای ………………………………. امضاء ۱۵ تذکرات : ۱ـ اشخاصی که با دریافت سهم الشرکه خود از شرکت خارج می شوند بایستی ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند و در وقت مقرر با در دست داشتن شناسنامه یا اسناد معتبر که هویت وی را مشخص نماید در اداره ثبت شرکتها حاضر شده و شخصاً یا توسط وکیل رسمی خود (با ارائه وکالت نامه رسمی) ذیل دفاتر ثبت را امضاء نمایند. ۲ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء و فق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است. ۳ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است. ۴ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند. ۵ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند ۶ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود. ۷ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. ۱۶ بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت ( در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی ) نام شرکت…………………………………………… شماره ثبت ………………………. سرمایه ثبت شده …………………… ریال در تاریخ ………… ساعت …….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد. نام شرکاء میزان سهم الشرکه ۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت یا مواردی به موضوع شرکت الحاق شد. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. در نتیجه ماده………………………. اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد. به خانم / آقای ………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید. ۱- خانم / آقای ………………………………. امضاء ۲- خانم / آقای ………………………………. امضاء ۳- خانم / آقای ………………………………. امضاء ۴- ۱۷ خانم / آقای ………………………………. امضاء تذکرات : ۱ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است. ۳- شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه کارت وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است. ۴- در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند. ۴ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند ۵ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود. ۶ـ در صورتی که موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی دارد می توانید قبل از ارائه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها نسبت به اخذ مجوز اقدام نمائید وهم چنین می توانید صورتجلسه را به اداره تحویل و استعلام اداره را به مرجع ذیربط ارائه نمائید. ۷ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. ۱۸ بسمه تعالی نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود نام شرکت…………………………………. شماره ثبت ……………………….. سرمایه ثبت شده ………………………… ریال در تاریخ …………………….. ساعت …………………. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها/ آقایان …………………………………. به خانم ها / آقایان …………………………………. بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد. نام شرکاء میزان سهم الشرکه ۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای ……………………………… که دارای …………………………. ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده ۱۰۳ قانون تجارت کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای……………………………. فرزند ……………….. متولد……………. شماره شناسنامه ………….. آدرس محل سکونت…………………………………………………………………………………… منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده ۱۰۲ قانون تجارت قرار گرفت. به خانم / آقای ……………………………… احدی از شرکاء یاوکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید. نام شرکاء میزان سهم الشرکه ۱- خانم / آقای ………………………………. دارای ………………. امضاء ۲- خانم / آقای ………………………………. دارای ………………. امضاء ۳- خانم / آقای ………………………………. دارای ………………. امضاء ۱۹ تذکرات: ۱ـ صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارائه و تقاضای صدور سند رسمی دراجرای ماده ۱۰۳ قانون تجارت شود و سپس اصل سند رسمی یا تصویر برابر اصل شده و همراه با اصل صورتجلسه جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود. ۲ـ فتوکپی شناسنامه شریک جدید (منتقل الیه) همراه با صورتجلسه و سند رسمی به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود. ۳ـ صورتجلسه بایستی به امضاء شرکاء با رعایت ماده ۱۰۲ قانون تجارت و مخصوصاً خریدار و فروشنده برسد. ۴ـ در صورتی که شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده است و عضو هیئت مدیره بوده بایستی بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده تشکیل و نسبت به تعیین عضو جدید هیئت مدیره اقدام شود. ۵ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است. ۶ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده )الزامی است. ۷ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند. ۸ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند ۹ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود. ۱۰ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. ۲۰ نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود نام شرکت……………………………………….. شماره ثبت ………………… سرمایه ثبت شده…………………….. ریال در تاریخ ……………… ساعت ……….. جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره / اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد. ۱ـ خانم/ آقای …………………….. به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ خانم/ آقای …………………….. به سمت نایب هیئت مدیره ۳ـ خانم/ آقای …………………….. به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان………………………………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. به خانم / آقای ……………………. احدی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. نام اعضای هیات مدیره ۱ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء ۲ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء ۳ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء ۴ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء ۲۱ تذکرات: ۱ـ در صورتی که جلسه با اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه یا قانون تجارت الزامی است. ۲ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود. ۳ـ در صورتی که سمت اعضای هیأت مدیره تغییر نماید بایستی با تنظیم صورتجلسه هیأت مدیره مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد. ۴ـ صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. ۲۲ بسمه تعالی نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره درشرکتهای با مسئولیت محدود نام شرکت……………………………………. شماره ثبت…………………… سرمایه ثبت شده …………………………… ریال صورتجلسه مجمع عمومی (عادی بطور فوق العاده) شرکت در تاریخ …………………. ساعت ………….. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره (یا ترمیم تعداد اعضای هیات مدیره) بشرح ذیل اتخاد تصمیم شد. نام شرکاء میزان سهم الشرکه ۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه باتوجه به (انقضای مدت ماموریت مدیران یا استعفای مدیر یا مدیران با عزل بعضی از مدیران یا خروج بعضی از مدیران از شرکت یا عوامل دیگری که باعث تجدید و انتخاب مدیران می شود ذکر گردد. ۱ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء ۲ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء ۳ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ………… سال (یا بمدت نامحدود) انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند به خانم / آقای …………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید. ۱ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء ۲ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء ۳ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء ۲۳ تذکرات: ۱ـ پس از تنظیم صورتجلسه فوق نسبت به تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره بشرح نمونه پیوستی اقدام شود. ۲ـ مدت ماموریت در شرکتهای با مسئولیت محدود هم می تواند مقید به زمان و هم می تواند نامحدود باشد. بنابراین به این نکته با توجه به اساسنامه شرکت توجه شود. ۳ـ در صورتیکه یک نفر از مدیران سهم الشرکه خود را مستقل نمود و ازشرکت خارج شد و یا از سمت خود استعفا دارد بایستی صورتجلسه فوق تنظیم و مدیری بجای فرد خارج شده یا مستعفی انتخاب شود. ۴ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است. ۵ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده )الزامی است. ۶ـ در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند. ۷ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند. ۸ ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود. ۹ـ صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. ۲۴ بسمه تعالی ۲۶ بسمه تعالی نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود (تضامنی ـ نسبی) نام شرکت ……………………………….. شماره ثبت ………………….. سرمایه ثبت شده ………………………. ریال در تاریخ …………………. ساعت ……………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد. نام شرکاء میزان سهم الشرکه ۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی بعمل آمد والنهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود در نتیجه خانم / آقای ………………………. به آدرس………………………………………………………………………………… به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیرتصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود. به خانم / آقای …………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید. ۱ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء ۲ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء ۳ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء ۴ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء ۲۷ تذکرات: ۱ـ آخرین روزنامه رسمی حاوی تغییرات شرکت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. ۲ـ فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد ضمیمه صورتجلسه گردد. ۳ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است. ۴ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده )الزامی است. ۵ـ در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند. ۶ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند. ۷ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود. ۸ـ صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. ۲۸ بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود نام شرکت………………………………… شماره ثبت ………………… سرمایه ثبت شده ……………………… ریال در تاریخ ………… ساعت …….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تأسیس شعبه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد. نام شرکاء میزان سهم الشرکه ۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه ضرورت تأسیس شعبه در شهرستان ………………………. مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مقرر گردید که شعبه شرکت در شهرستان …………………. به آدرس: خیابان……………………………… کوچه …………………… پلاک ………………. تعیین و خانم / آقای …………………… فرزند ……………………. متولد ………….. .به سمت مدیر شعبه تعیین شدند. به خانم / آقای ………………………………… احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید. ۱ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء ۲ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء ۳ـ خانم / آقای ……………………………. امضاء ۲۹ تذکرات: ۱ـ تصویر یک نسخه از صورتجلسه و تصویر اساسنامه و شرکت نامه و تقاضا نامه و فتوکپی شناسنامه مدیر شعبه جهت ارسال به اداره ثبت شهرستانی که شعبه درآن جا تأسیس میشود به همراه مدارک تحویل اداره ثبت شرکتها شود. ۲ـ پس از ثبت صورتجلسه و گذشتن مدتی به اداره ثبت شهرستان مربوطه جهت ثبت و اخذ شماره ثبت و اخذ آگهی تأسیس شعبه مراجعه شود. ۳ـ صورتجلسه حداکثر در ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. ۴ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است. ۵ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی ( اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است. ۶ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند. ۷ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند. ۸ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود. ۹ـدر صورتی که تأسیس شعبه وفق اساسنامه شرکت از اختیارات هیئت مدیره باشد نسبت به تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره با استفاده از متن فوق اقدام شود. ۳۰ بسمه تعالی نمونه اعلام ختم تصفیه با مسئولیت محدود و مؤسسات اداره محترم ثبت شرکتها احتراماً بدینوسیله با ارائه سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به شرکت …………….. به شماره ثبت …………………. با رعایت ماده ۲۱۵ قانون تجارت تقاضای اعلام ختم تصفیه را دارم. مدیر یا مدیران تصفیه ۳۱ بسمه تعالی نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای با مسئولیت محدود بطور همزمان بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت …………………………………………………………….. با مسئولیت محدود به شماره ثبت ……………………………. دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ………… مورخ …………………… و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت …………… در محل قانونی شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه مجمع فوق العاده ۱ـ ۲ـ ۳ـ دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱ـ ۲ـ ۳ـ هیئت مدیره تذکرات: ۱- رعایت فاصله دعوت حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز. ۲- تاریخ و ساعت و محل دعوت کاملاً مشخص گردد. ۳- موارد قابل آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به همان شرکت درج و آگهی شود. ۴- دستور جلسه مشخص گردد. ۵- مقام دعوت کننده مشخص گردد. ۶- ۳۲ طی دو صورتجلسه جداگانه تغییرات اعلام گردد. بسمه تعالی آگهی دعوت از سهامداران/ شرکاء بدینوسیله از کلیه شرکاء/ سهامداران محترم شرکت ………………………………………………………………. سهامی خاص/ مسئولیت محدود به شماره ثبت ……………………… دعوت بعمل می آید تا در جلسه ………………………………………….. که در ساعت ……………………… مورخ ………………………….. در محل شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه ۱ـ ۲ـ ۳ـ هیئت مدیره ۳۳ تذکرات: ۱ـ رعایت فاصله دعوت حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز. ۲ـ تاریخ و ساعت و محل دعوت کاملاً مشخص گردد. ۳ـ موارد قابل آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به همان شرکت درج و آگهی شود. ۴ـ دستور جلسه مشخص گردد. ۵ـ مقام دعوت کننده مشخص گردد. ۳۴ بسمه تعالی نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………………….. با مسئولیت محدود به شماره ثبت ……….. مورخ …………………… ساعت …………………. با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. آقای/ خانم ………………………………… دارنده ……………………….. ریال سهم الشرکه آقای/ خانم ………………………………… دارنده ……………………….. ریال سهم الشرکه آقای/ خانم ………………………………… دارنده ……………………….. ریال سهم الشرکه آقای/ خانم ………………………………… دارنده ……………………….. ریال سهم الشرکه آقای/ خانم ………………………………… دارنده ……………………….. ریال سهم الشرکه دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه. تعداد اعضاء هیأت مدیره به…………… نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. به آقای/ خانم ……………………………….. احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. ۳۵ تذکرات : ۱ـ در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت شرکاء/ سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است. ۲ـ تمام شرکاء ذیل صورتجلسه و تمام صفحات را امضاء نمایند. ۳ـ در شرکتهای محدود صورتجلسه ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت گردد. ۴ـ درشرکتهای محدود شرکاء اصالتاً، وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند.

همچنین جهت تنظیم صورت جلسه رایگان می توانید از خدمات تنظیم صورتجلسه به صورت کاملا رایگان در وب سایت sabtefarda.com بهره ببرید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star