سندیکا (اتحادیه صنفی)

سندیکا (اتحادیه صنفی) بدین شکل تشکیل می گردد که اعضای آن به همدیگر قول می دھند که از قبول کاری که شرایط آن بدتراز شرایط مورد توافق در قرارداد کار باشد را نپذیرند.

سندیکا چیست ؟

مبدأ پیدایش این اتحادیه (سندیکا) یک قول صنفی است: اعضاء به یکدیگر قول می دھند که با حقوق کمتر یا شرایط بدتر از فرددیگری کار نکنند. ھیچکس نباید حقوقھا را کاھش دھد یا در محیط کار بدتر از مصوبات قرارداد دستجمعی و قوانین،کار کند. سندیکا (اتحادیه صنفی) بر حفظ تعهد به این قول نظارت می کند. اتحادیه از کلیه اعضاء خود حمایت و در برابر کارفرما از اعضای خود، درصورت لزوم تا پیشگاه دادگاه کار، دفاع میکند اتحادیه صنفی (سندیکا) در خدمت اعضای خود است و ماھیت آن ھمان چیزی است که شما و سایر اعضای اتحادیه کمونال آنرا تعیین می کنید. اساس یک سندیکا (اتحادیه صنفی) آنست که اعضای آن بایکدیگر متحد شده و قول می دھند که مشترکاً برای خیر و صلاح ھمگان مبارزه کنند.

قرارداد گروهی سندیکا

قرارداد گروهی یک قرارداد کتبی است که بین کارفرما و اتحادیه صنفی (سندیکا) بسته شده است. چنین قراردادی تعیین می‌کند که شرایط کاری افرادی که در یک محل کار مشغول کار هستند چگونه باید باشد. برای نمونه میزان دستمزدها بایستی چقدر باشد و ساعات کار روزانه چقدر باشد. همه محل کارها دارای قرارداد گروهی نیستند. افرادی که عضو هیچ اتحادیه (سندیکائی) نیستند نیز حق دارند از همان مزایائی که عضوهای سندیکا برخوردار هستند، برخوردار شوند. اما اگر شما عضو سندیکا باشید این امکان را خواهید داشت که برای مذاکره پیرامون دستمزد خود کمک بگیرید یا راهنمائی بگیرید که چه توقعاتی می‌توانید درمورد محیط کار خود داشته باشید. نخستین سندیکاها در آغاز قرون هجدهم در انگلستان بوجود آمد. انگلستان آن زمان در اولین رده کشورهای سرمایه‌داری قرار داشت. در فرانسه در خاتمه قرن هیجدهم، در ایالات متحده آمریکا در اوائل قرن نوزدهم، و در آلمان در اواسط قرن نوزدهم سندیکاها تشکیل شدند.

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star