ثبت شرکت دانش بنیان

شرکت دانش بنیان به شرکتی گفته می شود که از %۱ تا %۱۰۰ سهام آن متعلق به یک دانشگاه یا واحد پژوهشی و یا از ۵۱ تا ۱۰۰ درصد آن متعلق به اعضای هیات علمی دانشگاه ها یا واحدهای پژوهشی باشد. در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از %۵۰ باشد شرکت دانش¬بنیان خصوصی است و در غیر اینصورت شرکت دانش بنیان دولتی است. برای چه اهدافی می توان شرکت دانش بنیان ثبت نمود ؟ ۱- ایجاد زمینه به کارگیری هرچه بیشتر توانایی¬های دانشگاه¬ها و واحدهای پژوهشی و اعضای هیات علمی در جامعه ۲- تجاری سازی یافته های پژوهشی ۳- ترغیب هیئت علمی دانشگاه¬ها و واحدهای پژوهشی برای فعالیت¬های بیشتر در رفع نیاز جامعه و امکان افزایش درآمد اعضاء هیئت علمی ۴- افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه¬ها و واحدهای پژوهشی

موضوع کلی فعالیت شرکت دانش بنیان

۱- انجام پژوهش¬های کاربردی و توسعه¬ای ۲- ارائه خدمات تخصصی و مشاوره¬ای (خدمات علمی،‌ تحقیقاتی و فنی) ۳- تولید محصولات با فنّاوری نوین(توسعه فنّاوری) ۴- انجام خدمات نظارتی بر پروژه¬های پژوهشی، ‌اجرائی و مشاوره¬ای ۵- ارایه خدمات توسعه کارآفرینی ۶- ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه کسب و کار ۷- ارایه خدمات توسعه محصول جدید ۸- ارایه خدمات ایجاد و توسعه خوشه های کسب و کار ۹- تشخیص فرصت های کارآفرینی ۱۰- انجام خدمات توسعه فنّاوری ۱۱- انجام خدمات ورود کسب و کارها به بازار بین الملل و جهانی کردن آنها ۱۲- برنامه ریزی و اجرای طرحهای توسعه کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی

انواع شرکت های دانش بنیان

شرکت¬های دانش¬بنیان به دو دسته کلی تقسیم می شوند: ۱-شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند و ۲- شرکت هایی که دانشگاه ها نیز مالکیت دارند. الف- در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از %۵۰ باشد،‌ شرکت دانش¬بنیان، شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکت¬ها ثبت شود. دانشگاه¬ها و واحدهای پژوهشی می¬توانند بر طبق قانون هیئت امناءها پس از تصویب هیئت امناء در شرکت¬های خصوصی سهامدار باشند و در بند الف ماده ۴۸ قانون برنامه چهارم نیز به دولت اجازه داده شده است که زمینه ساز و حامی تشکیل شرکت¬های غیردولتی توسعه فنّاوری و شرکت¬های خدمات مهندسی باشد. ب- درصورتیکه سهام دانشگاه %۵۰ یا بیشتر باشد، شرکت دانش¬بنیان، شرکتی دولتی است. در بند الف ماده ۱۵۴ قانون برنامه سوم توسعه که در ماده ۵۱ قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است، دانشگاه¬ها و واحدهای پژوهشی دولتی مصوب می¬توانند پس از تصویب هیئت امنا شرکت دولتی تاسیس کنند مشروط به اینکه: • خدمات این شرکت¬ها صرفاً‌ در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی باشد و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نکند. • حداکثر %۴۹ سهام شرکت، می¬تواند به اعضای هیئت علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسینها و کارکنان همان دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی تعلق بگیرد. • اساسنامه نمونه و یا خاص هریک از شرکت¬های دانش¬بنیان ¬دولتی و در هریک از دانشگاه¬ها یا مراکز تحقیقاتی به پیشنهاد معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به تصویب هیئت وزیران می¬رسد. • سهامداران و شرکت دانش¬بنیان دولتی از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ مستثنا هستند. • شرکت های دانش¬بنیان با مالکیت ۱۰۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه¬ها و موسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری تابع قانون تجارت بوده و بر اساس قوانین مذکور و با حمایت دولت تشکیل می¬شوند. • هر گونه معامله دانشگاه¬ها و مراکز آموزش عالی دولتی با این گونه شرکت¬ها ممنوع است و کلیه قراردادهای این شرکت¬ها بعد از پایان قرارداد با تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری بر روی وب گاه زیر قرار می گیرد: irandoc.ac.ir

نحوه ثبت شرکت دانش بنیان (مراحل و مدارک ثبت شرکت دانش بنیان)

دانشگاه¬ها و واحدهای پژوهشی پس از تصویب امکان تاسیس شرکت¬های دانش¬بنیان در آیین¬نامه مالی و معاملاتی خود در هیئت امناء می¬توانند شروع به تشکیل شرکت¬های دانش-بنیان کنند. هر شرکت دانش¬بنیان به پیشنهاد تعدادی از اعضاء هیئت علمی و تصویب دانشگاه یا واحد پژوهشی تاسیس خواهد شد و یا توسط دانشگاه و واحد پژوهشی به اعضاء هیئت علمی پیشنهاد می¬شود. دانشگاه¬ها و واحدهای پژوهشی به صورتهای زیر می¬توانند در شرکت¬های دانش¬بنیان سهامدار باشند: ۱- به جهت اعتبار دانشگاه یا واحد پژوهشی بخشی از سهام شرکت¬ دانش¬بنیان به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می¬شود. (حداقل %۵) ۲- به دلیل استفاده از مورد یا موارد مشخصی از یافته¬های پژوهشی دانشگاه با واحد پژوهشی در شرکت،‌ بخشی از سهام شرکت با توافق سهامداران (دانشگاه یا واحد پژوهشی و دیگر سهامداران حقیقی یا حقوقی) به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی می¬شود (در هر مورد استفاده بنا بر ارزش موضوع استفاده شده، سهام مربوطه می¬تواند از %۱ تا %۱۰۰ باشد.) ۳- به علت سرمایه¬گذاری مستقیم دانشگاه بخشی از سهام شرکت دانش¬بنیان به نام دانشگاه است. (درصد متناسب با میزان سرمایه¬گذاری است.) ۴- به جهت خدمات دیگری که دانشگاه به شرکت دانش¬بنیان ارائه می¬دهد بخشی از سهام به نام دانشگاه می¬شود (متناسب با میزان خدمات) ۵- اگر شرکت دانش¬بنیان دولتی باشد بدون نیاز به ارائه هیچ خدماتی حداقل %۵۰ سهام به نام دانشگاه یا واحد پژوهشی است. ۶- هر دانشگاه در سال نخست می¬تواند یک شرکت مادر تخصصی راه¬اندازی کند. ۷- ایجاد این شرکت¬ها با همکاری شهرداری¬ها یا مشارکت دانشگاه¬های منطقه در اولویت می¬باشد. تبصره۱: شرکت دانش¬بنیان بصورت شرکتی و مستقل از تشکیلات دانشگاه اداره می¬شود و دانشگاه به میزان سهامی که در شرکت دانش¬بنیان دارد در مدیریت آن تاثیر گذار است و در سود و ضرر آن شریک است. تبصره ۲: سازمان¬های حقوقی (خصوصی یا دولتی) خارج از دانشگاه متناسب با میزان سرمایه¬گذاری خود می¬توانند سهامدار شرکت دانش¬بنیان باشند. (شکل¬گیری شرکت¬های دانش¬بنیان با مشارکت صنایع دولتی یا خصوصی و دستگاه¬ها و سازمان¬های اجرائی در موفقیت آنها تاثیر دارد.) در صورتی که بیش از %۵۰ سهام اینگونه شرکت¬ها دولتی باشد باید به تصویب هیات وزیران برسد. تبصره ۳: رییس و معاونین دانشگاه و واحد پژوهشی در زمان تصدی مسئولیت می¬توانند سهامدار شرکت¬های دانش¬بنیان بشوند، و لیکن هیات مدیره و مدیر عاملی اینگونه شرکت¬ها را تا زمان تصدی مسئولیت نمی¬توانند داشته باشند. تبصره ۴: در شرکت¬های دانش¬بنیان خصوصی اعضاء هیئت علمی دانشگاه¬ها و واحدهای پژوهشی متناسب با میزان وقت¬گذاری و نوع فعالیت در شرکت (علاوه بر انجام وظایف دانش بنیان) یا متناسب با میزان مشارکت در مالکیت فکری موضوعی که در شرکت استفاده می¬شود و یا متناسب با میزان سرمایه¬گذاری واقعی(نه اسمی) که در شرکت دارند، سهامدار می¬شوند. تبصره ۵: در شرکت¬های دانش¬بنیان خصوصی، افراد حقیقی داخل یا خارج از دانشگاه یا واحد پژوهشی (غیر از اعضاء هیئت علمی) می¬توانند به دلایل خاص و یا شرایطی که دانشگاه یا واحد پژوهشی تعیین می¬کند، صاحب بخشی از سهام بشوند. تبصره ۶: برای ایجاد شرکت¬های دانش بنیان که اعضای هیات علمی صد در صد مالکیت را دارند، نیازی به تصویب دانشگاه نیست و احراز عضویت علمی متقاضیان تاسیس شرکت کافی است. ثبت شرکت فردا، حامی و متخصص ثبت شرکت های دانش بنیان

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star