مراحل ثبت شرکت های دارویی :

بعد از ارائه مدارک لازم به ثبت شرکت فردا و تایید درخواست در قانون مقررات امور پزشکی و دارویی ، موافقت اصولی تاسیس شرکت پخش سراسری یا استانی دارو صادر می گردد و مجوز فعالیت (در صورت نیاز و تشخیص کارشناسان متخصص ثبت شرکت دارویی فردا) به صورت یکساله صادر می شود. مدارک مورد نیاز ثبت شرکت دارویی : ۱-درخواست کتبی اخذ موافقت اصولی شرکت پخش سراسری یا استانی دارو ۲-تصویر اساسنامه شرکت با موضوع فعالیت در خصوص توزیع دارو ۳-تصویر آگهی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و تغییرات آن ۴-گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ۵-نداشتن سوء فعالیت در امور دارویی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۶-فرم تکمیل شده تعهد نامه شرکت ۷-معرفی نامه کتبی معاونت غذا و دارو دانشگاه مربوطه نکات : ۱-در اعطای مجوز شرکت پخش استانی در شرایط یکسان اولویت با شرکتهای تعاونی داروسازی خواهد بود ۲-در صورت وجود چند متقاضی واجد شرایط اولویت بررسی بر اساس تقدم تاریخ ثبت درخواست می باشد. ۳-حداکثر ظرفیت پذیرش تقاضای موافقت اصولی پخش استانی به ازای تا ۵۰ داروخانه یک شرکت پخش استانی می باشد. ۴-صدور مجوز فعالیت شرکت پخش منوط به احراز شرایط مندرج در آیین نامه و تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰ می باشد. چه کسانی می توانند شرکت دارویی ثبت نمایند ؟ هر شخص حقوقی که در اساس نامه آن موضوع توزیع دارو به عنوان وظیفه اصلی شرکت قید شده باشد ، می تواند بر اساس ضوابط این آیین نامه درخواست تاسیس شرکت پخش سراسری و یا شرکت پخش دارویی استانی نماید. نکته : اعتبار موافقت اصولی به مدت ۶ ماه میباشد. نکته : رسیدگی به موضوع شرکتهای پخش استانی به دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه تفویض اختیار گردیده است.