«اساسنامه شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ………. (سهامی خاص)»

فصل اول – کلیات

ماده ۱)شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ……….که در این اساسنامه صندوق نامیده می شود به موجب این اساسنامه و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.

ماده ۲) صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت سهامی خاص فعالیـت می کند.

ماده ۳) صندوق با تابعیـت ایران و براساس دستورالعمل مربوطه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و مرکز اصلی آن در شهرستان ………. واقع در … …….. …………………………………………… کد پستی ……………………………………. می باشد.

تبصره : صندوق میتواند به تعداد کافی نسبت به ایجاد نمایندگی در سطح شهرستان اقدام نماید

ماده ۴) سرمایه اولیه صندوق…………………….ریال است که به …….. سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم و از محل مشارکت تولیدکنندگان وتشکل های بخش کشاورزی شهرستان …………….. به میزان ………… سهم ده هزار ریالی و وزارت جهاد کشاورزی (شرکت مادر تخصصی صندوق حمایـت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به میزان…………. سهم ده هزار ریالی تامین می شود.

تبصره)حداقل تعدادسهام جهت ورود وعضویت در شرکت معادل ……………. سهم ده هزار ریالی وحداکثر سهام قابل خریدبراساس دستورالعمل مربوطه میباشد.دستورالعمل مذکوربه تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید

ماده ۵) هدف صندوق حمایـت از تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری تولیدکنندگان بخش کشاورزی شهرستان ……….است.

ماده ۶) حدود وظایف ,اختیارات وعملیات و فعالیتهای صندوق :

۱-اعطای تسهیلات به موقع و به جا جهت تامین تمام یا بخشی از سرمایه در گردش تولید و انجام طرح های سرمایه گذاری کوچک ومتوسط به تولیدکنندگان ومتقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

۲-دریافت کمکهای مالی، اعتباری و هر گونه تسهیلات از دولت، بانکها و سایر شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی

۳-عاملیت توزیع اعتبارات دولتی ،کمکهای فنی و اعتباری،کمکهای بلاعوض ووجوه اداره شده دولت برای بخش کشاورزی

۴- سرمایه گذاری یا مشارکت در طرح های تولیدی بخش کشاورزی با اولویت طرح های زیربنایی،نوپدید ودانش بنیان

۵-کمک به تولیدکنندگان در مواقع بحرانی درقالب اعتبارات دولتی

۶-همکاری با سازمانهای دولتی ذیربط برای :

۶-۱ توسعه زیرساختهای بخش کشاورزی

۶-۲ ارتقا بهره وری عوامل تولید دربخش کشاورزی

۶-۳ تصویب قوانین ومقررات به منظور ایجاد سهولت درسرمایه گذاری بخش خصوصی وجذب اعتبارات دولتی

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس: ناظر: ناظر: منشی:

۷- حمایت از تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی

۸- جذب مستمر منابع مالی تولید کنندگان وفعالان بخش کشاورزی به منظور تقویت وافزایش سرمایه

۹- فراهم نمودن زمینه تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت مالی دولت وکشاورزان

۱۰- بیمه گری کشاورزی در چارچوب قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی

۱۱- تضمین متقاضیان سرمایه گذاری دربخش کشاورزی شهرستان برای دریافت اعتبار از بانکها و سایر مؤسسات مالی واعتباری داخلی.

۱۲-سایر عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمایت از توسعه بخش کشاورزی

تبصره ۱ )ارائه خدمات فوق به موجب آیین نامه های مربوطه خواهد بود

تبصره۲ : خدمات صندوق به سهامداران مستقر در حوزه روستا و سهامدارانی که کمتر از نیم درصد کل سرمایه صندوق را دارند صرفاًاز طریق نمایندگی صندوق در روستا صورت خواهد گرفت.

ماده ۷) صندوق دارای ارکان زیر است :

۱-مجمع عمومی ۲-هیئت مدیره ۳-بازرس قانونی

فصل دوم – مجمع عمومی

ماده ۸) مجمع عمومی صندوق از صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می شود

تبصره ۱ ) سهامداران حقوقی وحقیقی صرفاً باید از اشخاص تولید کننده بخش کشاورزی شهرستان ………. باشند

تبصره ۲ ) سهامداران در محدوده روستا ۳ نفر راتحت عنوان هیئت منتخب به عنوان نماینده خودانتخاب و به صندوق معرفی می نمایند

تبصره ۳) بهره برداران مستقل در صورت داشتن کمتر از نیم درصد سهام , صندوق از طریق نماینده مذکور درتبصره ۲ این ماده وبهره برداران مستقل که بیشتر از نیم درصدسهام صندوق را دارا هستند مستقیماً در مجمع عمومی حضور می یابند

ماده ۹) وظایف و اختیارات مجمع عمومی به این شرح است :

۱- بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی صندوق.

۲- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه، تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق با توجه به گزارش هیئت مدیره و بازرس.

۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.

۴- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به نحوی که همواره سهم دولت حداکثر چهل و نه درصد سهام صندوق باشد.و هیئت مدیره و مجمع عمومی مکلفند به منظور گسترش مشارکت تولیدکنندگان بخش کشاورزی سالیانه حداقل یک مرتبه نسبت به افزایش سرمایه صندوق و پذیرش سهامداران جدید اقدام نمایند بنحوی که حق تقدم خرید سهام با متقاضیان جدید واجد شرایط با تناسب توزیع سهام پیش بینی شده هر یک از تولیدکنندگان بخش کشاورزی باشد.

۵- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق و جلب مشارکت تولیدکنندگان بخش کشاورزی.

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس: ناظر: ناظر: منشی:

۶- تصویب دستورالعمل نحوه انتخاب ؛ شرح وظایف واختیارات هیئتهای منتخب ونمایندگی های صندوق مستقر در روستا

۷- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.

۸- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرسان و حسابرس مستقل و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره , و تعیین پاداش مدیرعامل وکارکنان و همچنین تعیین حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط.

۹- تصویب آئین نامه های نظارت – تسهیلات اعطایی– عاملیت اعتبارات دولتی و… صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره با رعایت مقررات مربوط.

۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا سایر قوانین و مقررات به عهده مجمع عمومی است.

ماده ۱۰) جلسات مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دو بار، یک بار در پایان سال مالی جهت بررسی و تصویب صورتهای مالی و یک بار جهت تصویب بودجه سال مالی بعد و نیز در مواقع لزوم بنا به دعوت هیئت مدیره یا بازرس قانونی یا درخواست حداقل یک پنجم سهامداران(برابر مقررات قانونی) تشکیل می شود.

درهرزمان می توان مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده برگزار نمود اختیارات این مجمع همان اختیارات مجمع عمومی عادی است.

تبصره ) جلسات مجمع عمومی عادی با شرکت حداقل نصف به علاوه یک سهامداران (یا نمایندگان قانونی آنها) رسمیت می یابد وتصمیمات آن با اکثریت آراء به تناسب سهام اتخاذ می شود درصورت به حد نصاب نرسیدن در جلسه اول جلسه دوم طبق قانون تجارت برگزار میگردد

فصل سوم – هیئت مدیره و مدیر عامل

ماده ۱۱) هیئت مدیره صندوق دارای ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل می باشد که از بین صاحبان سهام با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۱: هیات مدیره یک نفر را از میان خود بعنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را بعنوان نایب رئیس برای مدت ۲سال انتخاب می نماید وانتخاب مجدد آنها بلامانع است وتا انتخاب وشروع بکار اعضای جدید ،هیات مدیره قبلی قانونی است.

تبصره ۲ : هریک از اعضاء هیات مدیره باید معادل ۲ % ازکل سرمایه صندوق را از محل سهام خود به عنوان سهام وثیقه به صندوق بسپارد و چنانچه میزان سهام هر یک از اعضاء هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مذکور باشد نسبت به کسری، وثیقه ملکی، چک یا سفته ارائه نماید.

تبصره ۳ )درصورت الزام هریک از اعضاء هیات مدیره به دادن سفته موضوع تبصره ۲ماده ۱۱ هزینه خرید سفته از صندوق پرداخت میشود

تبصره۴) جلسات هیئت مدیره حداقل دوبار در هر ماه تشکیل خواهد شد و در صورت عدم حضور هریک از اعضای هیئت مدیره طی ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب نسبت به جایگزینی وی با اعضای علی البدل یا انتخاب عضو جدید اقدام خواهدشد.

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس: ناظر: ناظر: منشی:

ماده ۱۲) وظایف و اختیارات هیئت مدیره به این شرح است :

۱- اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

۲- تهیه برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت صندوق وهمچنین وبودجه سالیانه صندوق برای ارائه وپیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب

۳- پیشنهاد آئین نامه های اعطای تسهیلات , نظارت – عاملیت اعتبارات دولتی و… صندوق به مجمع عمومی.

۴- تهیه پیشنهاد مقررات داخلی و دستورالعملهای صندوق جهت تصویب به مجمع عمومی.

۵- انتخاب و عزل مدیر عامل و تعیین حقوق و مزایای وی با رعایت مقررات مربوطه

۶- تعیین مسئول نمایندگی صندوق مستقر در روستا درچارچوب دستورالعمل مربوطه

۷- بررسی واظهار نظر نسبت به گزارش های دوره ای حداقل هر سه ماه یکبار هیئت های منتخب در خصوص عملکرد نمایندگی های مستقر در روستا

۸- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیر عامل و بازرسان و گزارش حسابرسی و تهیه حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.

۹- اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطای وام یا اعتبار و تسهیلات و هر موضوع دیگری که از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود، با رعایت خط مشی و سیاستهای کلی و در چارچوب بودجه مصوب.

۱۰-اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد هر نوع قرارداد با دولت، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن و همچنین خرید، فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول صندوق وطرح دعاوی و سایر تصمیمات در چارچوب مصوبات مجمع و با رعایت مقررات مربوط.

۱۱-ارایه گزارش، نظر مشورتی و توصیه به مجمع عمومی در رابطه با صندوق و اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف مجمع عمومی به هیئت مدیره ارجاع شود.

۱۲-بررسی درخواستهای نقل و انتقال و واگذاری سهام به نحوی که انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق به تولیدکنندگان واجد شرایط ممکن باشد وارائه پیشنهاد به مجمع عمومی.

۱۳-ارایه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت دسترسی سریعتر به اهداف صندوق و سایر پیشنهادها به مجمع عمومی.

۱۴- اقامه ودفاع از هرگونه دعوای کیفری وحقوقی ویا هر دعوا واقدامات دیگر در مراجع قضایی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر یا نمایندگی ونیابت به عهده هیات مدیره است.

۱۵-پیشنهاد پاداش مدیرعامل وکارکنان به مجمع

۱۶-سایر وظایفی که مطابق اساسنامه و قوانین و مقررات برای هیئت مدیره تعیین شده است.

تبصره) هیئت مدیره می تواند ایفای وظایف واختیارات خود را در موارد معین به مدیر عامل تفویض نماید

ماده ۱۳) هیئت مدیره با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت وبراساس آیین نامه مربوطه یک نفررا به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد او بلامانع است.

تبصره : مدیر عامل نمی تواند از بین اعضای هیئت مدیره صندوق انتخاب شود.

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس: ناظر: ناظر: منشی:

ماده ۱۴) وظایف و اختیارات مدیر عامل به این شرح است :

۱- انجام کلیه امور و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

۲- کلیه چکها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معاملاتی، تجاری و تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با مهر صندوق و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود.

۳- سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیر عامل و مهر صندوق معتبر است در صورت لزوم مدیر عامل می تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید

۴- انجام نظارت بر روند کار نمایندگی های مستقر در روستا وارائه گزارش مستمر در این زمینه به هیئت مدیره

۵- نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه دفاع از هر گونه دعوی کیفری، حقوقی یا هر دعوی و اقدامات دیگر در مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر یا نمایندگی و نیابت.

۶- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیئت مدیره.

۷- تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود وزیان، گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره.

۸- ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به هیئت مدیره.

۹- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاریهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره.

۱۰- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل واگذار یا تفویض می نماید.

۱۱- سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات بر عهده مدیر عامل قرار می دهد.

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده ۱۵) عضویت در صندوق اختصاص به تولیدکنندگان و بهره برداران وکلیه تشکلهای غیر فراگیر بخش کشاورزی شهرستان…………………… در داخل و خارج محدوده روستا دارد.

تبصره۱) چنانچه هر یک از سهامداران از شمار تولید کنندگان خارج شود، بنابر تشخیص هیئت مدیره می بایست نسبت به انتقال سهام خود به تولیدکنندگان واجد شرایط به موجب اساسنامه و آیین نامه نحوه نقل وانتقال سهام اقدام نماید.

تبصره ۲ ) صندوق به سهامدارانی که از شمار تولید کنندگان خارج می شوند هیچگونه خدماتی ارائه نخواهد کردواینگونه سهامداران حق هیچ اعتراضی به مراجع رسمی وغیررسمی نخواهندداشت..

تبصره ۳) سهامدار بودن در صندوق قائم به شخص بوده و در صورت فوت به وارث یا وارثین منتقل نخواهد شد و سهام سهامدار به حساب طلب وی منظور شده و پس از انجام تشریفات قانونی نقل و انتقال سهام مبلغ آن به وارث یا وارثین پرداخت خواهد شد.

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس: ناظر: ناظر: منشی:

ماده ۱۶) صندوق دارای ۲ بازرس قانونی اصلی می باشد:یک بازرس اصلی از میان جامعه حسابداران رسمی که حسابرس مستقل صندوق نیز می باشد و بازرس اصلی دیگر از بین سهامداران انتخاب می گردد و همچنین یک بازرس علی البدل از میان سهامداران که توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد انها بلامانع است و بازرسان نمی توانند همزمان مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره باشند.

تبصره : وظایف و اختیارات بازرسین همان است که در قانون تجارت مقرر شده است.

ماده ۱۷) سال مالی صندوق از اول مهر ماه هر سال شروع و در پایان شهریور سال بعد خاتمه می یابد به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر شهریور ماه همان سال خواهد بود.

ماده ۱۸) ترازنامه، حساب سود وزیان و سایر صورتهای مالی صندوق حداکثر سی روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی سالانه باید از طریق هیئت مدیره در اختیار بازرس صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس، از طریق هیئت مدیره به مجمع عمومی تسلیم شود.

ماده ۱۹) انحلال و تصفیه صندوق در صورت لزوم بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوط انجام می شود.

ماده ۲۰) این اساسنامه در ۲۰ ماده و۱۸تبصره در تاریخ ……….. به تصویب سهامداران رسید.

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس: ناظر: ناظر: منشی:

 

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star