جمهوری اسلامی ایران
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تقاضانامه ثبت شعبه/نمایندگی شرکت خارجی

اینجانب امضاکننده زیر که بموجب(اختیارنامه پیوست /وکالتنامه پیوست وکیل)نماینده عمده شرکت …………. در ایران می باشم تقاضای ثبت شرکت نامبرده را نموده و برای این منظور اظهارات زیر را می نمایم:
۱- نام کامل شرکت …………….
۲- نوع شرکت و اسامی شرکا در شرکت تضامنی و مختلط…………..
۳- مرکز اصلی و نشانی صحیح آن ……..
۴- تابعیت شرکت ……………….
۵- مقدارسرمایه با قید ارز رایج کشور شرکت مادر و تقویم شده آن به ریال در این تاریخ…………………..
۶- محل ثبت شرکت مطابق قوانین کشور اصلی خود……………………
۷- تاریخ ثبت آن …………..
۸- نزد کدام مقام صلاحیت دار ثبت به عمل آمده …………
۹- شرکت در ایران به چه نوع امر صنعتی یا تجارتی یا مالی مبادرت می نماید……………..
۱۰- محل شعب / نمایندگی شرکت خارجی در ایران ……………..
۱۱- نام و نشانی مدیر / نماینده شرکت در ایران ……………..
۱۲- نام و نشانی شخص یا اشخاصی که در ایران صلاحیت دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت را دارند……………
۱۳- شماره و تاریخ اختیارنامه و یا قرارداد نمایندگی که دارندگان حق امضا از طرف شرکت را مشخص کرده باشد………..
۱۴- یک نسخه اساسنامه شرکت و یک نسخه از اختیارنامه(نماینده /نمایندگی)عمده آن درایران و یک نسخه از آخرین بیلان شرکت که تماما بموجب ماده (۷) آیین نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها تنظیم شده است پیوست این تقاضانامه است.

تاریخ ………………….(تاریخ به هجری شمسی قید شود)
نام و نام خانوادگی مدیر یا نماینده شرکت خارجی
امضاء

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star