بسمه تعالی
تعهدنامه
اینجانب …………. نماینده تام اختیار شعبه نمایندگی شرکت خارجی …………. بر اساس تبصره و ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ، قاون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۷۶ هیات محترم وزیران ، تعهد می نمایم در صورتی که مجوز فعالیت شعبه یا نمایندگی شرکت از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در مهلتی که توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اعلام می گردد نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی اقدام ننمایم اداره متبوعه مجاز است که راسا نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی برابر قوانین و مقررات لازم را مبذول نماید.

نام و امضا مدیر شعبه / نماینده تام الاختیار

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star