اظهار نامه ثبت شرکت های سهامی ۱-نام شرکت ۲-هویت کامل و اقامتگاه موسسین ۳-موضوع شرکت ۴-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک ۵-تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات این گونه سهام ۶-میزان سهام و تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیرنقدی یعنی اوصاف و مشخصات ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود. ۷-مرکز اصلی شرکت ۸-مدت شرکت از تاریخ به مدت ۹-مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند ۱۰-نام مدیر عامل و حدود اختیارات آن در شرکت ۱۱-بازرسان اصلی و علی البدل شرکت ۱۲-محل شعب فعلی شرکت و مدیران آن ۱۳- اساسنامه شرکت مشتمل بر ماده و تبصره می باشد که در جلسه مورخ موسسین شرکت به تصویب رسیده است . بتاریخ …… محل امضاء موسسین ( در زمان تاسیس ) و کلیه اعضاء هیات مدیره ( در زمان افزایش سرمایه )

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star