ماده ۱)

نام : مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان…………..

ماده۲)

موضوع : به استناد ماده ۳۲ و۳۷ قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط ، مجمعی از نمایندگان منتخب اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان ، به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف و مسؤلیتهای مقرر در قانون و دستورات نظام صنفی به نام مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان ……….. تشکیل می گردد.

تبصره:مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان ……….. شخصیتی است حقوقی ، صنفی ، غیر انتفاعی و غیر سیاسی ، که در این اساسنامه به اختصار مجمع نامیده می شود.

ماده۳)

مجمع تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده۴)

مدت فعالیت مجمع: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود .

ماده۵)

مرکز اصلی مجمع به نشانی : استان ………………………….. شهرستان…………… خیابان…………… میدان…………… خیابان…………… کوچه ………… پلاک…………… طبقه……………کدپستی(۱۰رقمی) ……………شماره تلفن …………… شماره نمابر…………. می باشد.

ماده۶)

هیئت رئیسه مجمع مرکب از ۳ نفر مشتمل بر یک نفر رئیس ،یک نفر نائب رئیس و یک نفر عضو و دبیر می باشد.که مطابق آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت رئیسه مجامع امور صنفی ، موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی انتخاب می شوند.

ماده۷)

سمت و مدت انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع بر اساس ماده ۳۳ و ۳۵ قانون نظام صنفی در اولین جلسه هر دوره،برای مدت دوسال انتخاب می شوندو پس از صورتجلسه مجمع عمومی(صورتجلسه انتخابات و پروانه فعالیت)جهت درج آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، به اداره ثبت شرکتها اعلام می گردد.

تبصره : انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلا مانع است.

ماده۸)

جلسات مجمع با حضور حداقل دو سوم اعضا ء تشکیل می شود و رسمیت میابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره‌:مدت‌ مأموریت‌ نماینده‌ هر اتحادیه‌ در مجمع‌ ذیریط تا پایان ‌مدت‌ مأموریت‌ او در هیأت‌مدیره‌ اتحادیه‌ است‌. درصورت‌ فوت‌،بیماری‌، محرومیت‌ از حقوق‌اجتماعی‌، استعفاء،حجر یا عزل‌ هر نماینده‌، اتحادیه‌ وفق‌ مواد(۲۲)و(۲۳)این‌ قانون‌ نسبت ‌به‌ معرفی‌ نماینده‌ دیگری‌ برای‌ مدت‌ باقیمانده‌ به‌ مجمع‌ ‌ اقدام ‌می‌کند.

ماده۹)

ترتیب انتخاب هیئت رئیسه مجمع امور صنفی،وظایف و اختیارات هیئت رئیسه،طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجمع و حق الزحمه خدمات آنها مطابق آئین نامه ماده ۳۶ قانون نظان صنفی خواهد بود.

ماده۱۰)

وظایف و اختیارات مجمع بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام صنفی و رعایت کامل تبصره های ذیل آن میباشد:

بند۱):ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف.

بند۲):تنظیم وتصویب آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزش و تشکیلاتی اتحادیه ها وتغییرات آنها.

بند۳): اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.

بند۴): نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین نامه های آن.

بند۵):تأیید، انتخابات و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانونی معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید.

بند۶):اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت.

بند۷):نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.

تبصره : چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و از طریق مجمع ابلاغ می گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می توانند با جلب موافقت مجمع و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.

بند۸):رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.

بند۹):انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیئت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ها.

بند۱۰):پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.

بند۱۱): تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

بند۱۲):جمع آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم گیری.

بند۱۲): تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت ونوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

بند۱۳):همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون. بند۱۴): تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها

بند۱۵):درجه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت ، معدن وتجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.

بند۱۶): اجرای برنامه های علمی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح آگاهی های هیئت مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاههای دولتی ذیربط در چارچوب مقررات.

بند۱۷):تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.

تبصره: کمیسیون نظرات مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه رسیدگی کند و نتیجه را به مجمع اعلام دارد. تائید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد مجمع خواهد بود.

بند۱۸):تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.

بند۱۹):سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.

تبصره ۱: اداره امور مجمع و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس مجمع و نیز مسئوولیت پیگیری و اجرای بندهای (۱)، (۴)، (۵)، (۷(، (۸)، (۹)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۶) و (۱۷)، این ماده، به هیئت رئیسه مجمع واگذار می گردد.

تبصره ۲: مجمع با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.

تبصره ۳:مجمع مجاز است برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کند.

ماده۱۱)

مجمع دارای کمیسونی بنام کمیسیون بازرسی است که وظایف آن بر اساس ماده ۳۹ قانون نظام صنفی و تبصره ذیل آن می باشد:

وظایف کمیسیون بازرسی مجامع به قرار زیر است:

بند۱) بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم.

تبصره ۱: کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیئت رئیسه مجمع جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.

بند۲) بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع می رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع.

تبصره ۲: اعضای کمیسیون ازبین روسای اتحادیه که با اکثریت آرای اجلاس مجمع انتخاب و از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس ، نائب رئیس ودبیرکمیسیون انتخاب می شوند .

ماده۱۲)

مجمع دارای واحدی بنام بازرسی و نظارت اصناف است . وظایف و اختیارات این واحد بر اساس موضوع آئین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون نظام صنفی می باشد،

تبصره : انتخاب مدیر واحد بازرسی ونظارت اصناف کشور از اعضای هیأت رئیسه مجمع یا اتحادیه های صنفی ممنوع می باشد .

ماده۱۳)

اعضای هیئت رئیسه مجمع نسبت به اموال و دارائیها متعلق به مجمع اعم از منقول و غیر منقول ، مهر،اسناد،حقوق و تعهدات و وجوه نقد و غیر نقد امین می باشند.

ماده ۱۴)

مجمع مکلف است یک حساب جاری ویک حساب سپرده در یکی از بانکهای مجاز محل فعالیت خود افتتاح و کلیه وجوه دریافتی مربوط به مجمع را در حساب مذکور واریز و تمام پرداختها را نیز از این حساب با صدور چک انجام دهد.

ماده ۱۵) کلیه چک ها ، اسنادتعهد آور و اوراق بهادار بانکی و مالی با دو امضاء از سه امضای هیئت رئیسه بهمراه مهر امور مالی مجمع معتبر خواهد بود. کلیه نامه های اداری و استخدامی مجمع با امضاء رئیس و در غیاب رئیس، نائب رئیس به همراه مهر مجمع امکان پذیر می باشد.

تبصره: کلیه اسناد مالی ، اوراق بهادار،مهر های مجمع و دیگر مستندات در محل مجمع نگهداری و استفاده می شود ، خروج آن از مجمع ممنوع می باشد.

ماده ۱۶)

حساب درآمد و هزینه مجمع در دفاتر قانونی ثبت،یک نسخه از شرح و بیلان آن حداکثر تا قبل از پایان اردیبهشت ماه سال بعد به کمیسیون نظارت ذیربط و یک نسخه دیگر به شورای اصناف کشور ارائه میگردد.

ماده ۱۷)

سال مالی مجمع از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد ، به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس مجمع می باشد.

ماده ۱۸)

با پایان مدت اعتبار قانونی اعتبارنامه هر یک از اعضاء هیئت رئیسه مجمع صدور هرگونه اسناد تعهد آور از سوی این اعضاء ممنوع خواهد بود.

ماده ۱۹ )

به استناد ماده ۲ آئین نامه اجرائی ماده ۴۷ قانون نظام صنفی مجمع مکلف است هر سه ماه یکبار نسبت به محاسبه و واریز ۳% از وجوه ناخالص دریافتی بعنوان سهم شورا به حساب شورای اصناف کشور اقدام نماید.

تبصره:در صورت عدم محاسبه و پرداخت ۳% سهم شورا در مهلت قانونی هیئت رئیسه مجمع مجاز به برداشت حق الزحمه هیئت رئیسه نمی باشد.

ماده۲۰)

هرگونه تغییر ، ادغام ، تفکیک و انحلال مجمع به استناد مفاد و مقررات مواد ۳۲ و ۹۳ قانون نظام صنفی و قانون تجارت با مجوز کتبی از سازمان/اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان …………….امکان پذیر می باشد.

ماده ۲۱)

نشان سربرگ و مهر مجمع مطابق مصوبه کمیسیون هیات عالی نظارت مشخص و انجام میگردد.

ماده ۲۲)

سایر موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه مطابق با قانون نظام صنفی و آئین نامه های مصوب خواهدبود.

ماده۲۳)

این اساسنامه در ۲۳ ماده ،۱۲ تبصره و۲۱ بند تنظیم و در جلسه مورخه ……..به تصویب سازمان/اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ………. رسید،ذیل تمام صفحات آن توسط اعضاء هیئت رئیسه مجمع امضاء شد.

صورتجلسه مجمع عمومی برگزاری انتخابات اعضاء هیئت رئیسه

مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان ……………….

در تاریخ ………… ساعت ……………. جلسه مجمع عمومی برگزاری انتخابات اعضاء هیئت رئیسه مجمع امورصنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان ………………. با حضور کلیه اعضاء در محل مجمع تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۱- اساسنامه مجمع مشتمل بر ۲۳ ماده ،۱۲تبصره و ۲۱ بند تنظیم و به تصویب کلیه اعضاء مجمع رسید.

۲- تقاضا نامه مجمع بامضاء کلیه اعضاء رسید.

۳- جهت انتخاب اعضاء هیئت رئیسه و دارندگان حق امضاء اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه :

آقای /خانم ……………………….کدملی…………………………… به سمت …………………………………….

آقای /خانم ……………………….کدملی…………………………… به سمت …………………………………….

آقای /خانم ……………………….کدملی…………………………… به سمت …………………………………….

آقای /خانم ……………………….کدملی…………………………… به سمت …………………………………….

آقای /خانم ……………………….کدملی…………………………… به سمت …………………………………….

که بعنوان اعضای هیئت رئیسه برای مدت …… انتخاب شدند.

همچنین امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهد آور مجمع از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضاء متغیر دو نفراز اعضاء هیئت رئیسه همراه با مهر امور مالی مجمع معتبر می باشد.

۴- هر یک از اعضاء هیئت رئیسه با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

۵- به …………………………………….. احدی از اعضاء هیئت رئیسه و کالت و اختیار تام داده شده تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداختن حق الثبت و آگهی های مربوط ذیل دفاترمربوط به این مجمع را در اداره ثبت شرکتها امضاء نماید.

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star