بسمه تعالی

اساسنامه شرکت شهرک صنعتی

وزارت صنایع

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۶۳ بنابه پیشنهاد شماره ۲۰۲۱۱۴ مورخ ۴/۲/۱۳۶۳ وزارت صنایع و باستناد قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی ، اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند.

فصل اول- کلیات، مدت، سرمایه

ماده۱-در اجرای قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایرانr مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۲ شرکت شهرکهای صنعتی ایران که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود طبق مقررات اساسنامه ذیل تشکیل می گردد.

ماده۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی وr استقلال مالی بوده و بصورت بازرگانی اداره می شود.

ماده۳- مرکز اصلی شرکتr تهران و مدت آن نا محدود می باشد.

ماده۴- سرمایه شرکت ۱۰۰ میلیون ریال منقسمr به تعداد ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ریال با نام بوده و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

فصل دوم-موضوع ، هدف

ماده۵- موضوع و هدف شرکتr عبارتست از :

الف- برنامه ریزی، مطالعه و بررسی همه جانبه جهت احداث شهرکهای صنعتی.

ب- احداقشهرکهای صنعتی و ایجاد امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی.

پ- تاسیس شرکتهای شهرک صنعتی به منظور احداث شهرکهای صنعتی جدید با رعایت سیاست های عمومی دولت در رابطه با توسعه صنایع در سطح کشور.

ت- انجام عملیات و خدمات لازم در کلیه زمینه ها(فنی، مالی، خدماتی، آموزشی و بازرگانی) برای گسترش و تامین تاسیسات زیربنائی شهرکهای صنعتی و سایر خدمات مورد نیاز.

ث- مشارکت در هر نوع فعالیت که موجب تسهیل تحقق اهداف قانون موضوع شرکت گردد.

ج- ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرکهای صنعتی و نظارت بر آنها بمنظور استفاده مطلوب از شهرکهای مزبور.

چ- انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی، استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید.

فصل سوم- ارکان شرکت

ماده۶- ارکان شرکت عبارتست از:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت مدیره

پ- مدیر عامل

ت- حسابرس (بازرس)

ماده۷- مجمع عمومی، تشکیل می شود از نمایندگان صاحب سهام که عبارتند از: وزیر صنایع، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنایع سنگین، وزیر نیرو، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر کشاورزی، وزیر صنایع که سمت ریاست مجمع را دارد.

ماده۸- وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است:

الف- بررسی و تصویب پیشنهاد هیئت مدیره جهت ایجاد شهرکهای صنعتی جدید و اخذ مصوبه لازم برای احداث شهرک از هیئت وزیران.

ب-بررسی و تصویب خط مشی مربوط به واگذاری زمین های شهرکهای صنعتی به متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی.

ت- بررسی و تصویب اساسنامه نمونه شرکتهای شهرک صنعتی.

ث- بررسی و تصویب آئین نامه موضوع قانون تاسیس شرکت.

ج- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در مورد تاسیس شرکت شهرک صنعتی.

چ- بررسی و تصویب خط مشی و سیاست های کلی پیشنهاد هیئت مدیره در زمینه مالی، فنی و غیره شرکت.

ح- بررسی و تصویب برنامه عملیات و بودجه سالیانه شرکت، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت (با توجه به گزارش حسابرس) و اتخاذ تصمیم درباره سود ویژه و اندوخته های شرکت.

خ- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع گذاشته شده است.

د- عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و تعیین میزان پاداش و حق الزحمه اعضاء هیئت مدیره و حسابرس(بازرس).

ذ- انتخاب حسابرس (بازرس).

ر- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در رابطه با افزایش یا کاهش سرمایه و تغییر مفاد اساسنامه.

ماده۹- مجمع عمومی به دعوت رئیس مجمعr حداقل سالی دوبار ، یکبار تا آخر تیر ماه هر سال برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یکبار در سه ماهه آخر سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آتی و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرارداد تشکیل خواهد شد علاوه بر آن هر موقع ممکن است جلسات مجمع عمومی به تصمیم رئیس مجمع و یا سه تن از اعضاء مجمع و یا با درخواست هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا حسابرس (بازرس) تشکیل می گردد. هیئت مدیره و حسابرس (بازرس) بدون حق رای با دعوت رئیس مجمع در جلسات مجمع عمومی شرکت خواهند نمود.

ماده ۱۰- دستور جلسه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی بیست روز قبل از تشکیلr آن کتباً برای اعضاء مجمع عمومی ارسال می شود. جلسات مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع و حداقل سه عضو دیگر رسمیت یافته و تصمیمات مجمع با اکثریت ۴ رای معتبر می باشد.

هیئت مدیره و وظایف آن

ماده۱۱- هیئت مدیره از یک نفر رئیس که سمتr مدیر عامل را نیز خواهد داشت و چهار نفر عضو اصلی و دو نفرع عضو علی البدل تشکیل می شود. رئیس و اعضای هیئت مدیره بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند.

هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب و تجدید انتخاب آنان بلامانع است. علاوه بر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل حداقل دو نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره نیز می بایست بطور موظف در شرکت اشتغال داشته باشند.

ماده۱۲- جلسات هیئتr مدیره با حضور حداقل سه نفر(رئیس و دو نفر از اعضاء) رسمیت یافته و تصمیمات هیئت مدیره حداقل با سه رای معتبر خواهد بود. چنانچه به هر علت تشکیل جلسات هیئت مدیره با حدنصاب مزبور ممکن نباشد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موظف است برای تعیین مدیران جدید نسبت به درخواست دعوت تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید.

ماده۱۳-r جلسات هیئت مدیره می بایست حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل گردد. اداره جلسات با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خواهد بود.

ماده۱۴- هیئت مدیره دارای دفتری خواهدr بود که تصمیمات متخذه با ذکر نظرات اقلیت در آن ثبت و به امضاء حاضرین در جلسه می رسد.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره

ماده ۱۵- هیئت مدیره جز دربارهr موضوعهایی که به موجب این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد. موارد زیر بدون اینکه اختیارات مزبور را محدود کند از جمله اختیارات هیئت مدیره است.

الف- اجرای کلیه مصوبات مجمع عمومی.

ب- بررسی مقدماتی خط مشی و برنامه سالانه شرکت که از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل پیشنهاد می شود جهت ارائه به مجمع عمومی.

پ- بررسی تشکیلات شرکت و آئین نامه های مالی-معاملاتی و استخدامی براساس قوانین و مقررات موضوعه جهت ارائه به مجمع عمومی.

ت- بررسی بودجه سالانه شرکت که از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل پیشنهاد می شود جهت ارائه به مجمع.

ث- بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل جهت ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی.

ج- بررسی و تصویب پیشنهادات رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل جهت ایجاد امکانات زیربنائی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی.

چ- بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی برای خودکفائی شهرکهای صنعتی.

ح- اجازه اجرای طرحهای مطالعاتی به منظور انتخاب تعداد و مناطق احداث شهرکهای صنعتی جهت ارائه به مجمع عمومی.

خ- نمایندگی سهام شرکت در مجامع عمومی شرکتهای شهرک صنعتی و واحدهایی که تمام و یا قسمتی از سهام آنها به شرکت شهرکهای صنعتی تعلق دارد.

د- اقدامات لازم به منظور تهیه زمین و در اختیار گرفتن آنها برای احداث شهرکها بر اساس قوانین موضوعه.

ذ- بررسی و تصویب طرحهای لازم برای تدارک و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز:

ر- بررسی و تصویب برنامه های لازم جهت تدارک مصالح و موارد مورد نیاز شرکتهای شهرک صنعتی و همچنین ارائه هرگونه خدمات فنی-مهندسی و بازرگانی و مالی و اداری به آنها.

ز- تهیه طرح شهرکها بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای احداث شهرکهای صنعتی و بررسی و تصویب طرحها بر اساس همان ضوابط(با توجه به بند ۷ ذیل ماده واحده).

ژ- بررسی و پیشنهاد تاسیس شرکتهای شهرک صنعتی در نقاط مختلف کشور به مجمع عمومی.

ماده۱۶- هیئت مدیره مکلف است اقلاً دو ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانهr ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش عملکرد خود را به حسابرس(بازرس) ارائه دهد و حسابرس(بازرس) موظف است حداقل سی روز قبل از تشکیل جلسه مجمع گزارش خود را به هیئت مدیره تسلیم نماید تا هیئت مدیره حداقل بیست روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی یک نسخه از ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالیانه شرکت را به همراه گزارش حسابرس (بازرس) قانونی جهت هر یک از اعضاء مجمع ارسال نماید.

رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل (اختیارات و وظایف)

ماده۱۷- رئیس هئیتr مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده وعلاوه بر اختیار عزل و نصب کارکنان و بطور کل انجام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب و آئین نامه ها و مقررات ،دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد.

الف-اجرا تصمیمات هئیت مدیره با رعایت مقررات قانونی.

ب- نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی و غیر آن با حق توکیل غیر با رعایت مقررات مربوطه با مدیر عامل، و ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هئیت مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوط خواهد بود.

پ-گزارش کار و تنظیم برنامه و بودجه شرکت و ارائه آن به هئیت مدیره جهت تصویب و ارائه به مجمع عمومی.

ماده ۱۸- رئیس هئیت مدیرهو مدیر عامل می تواند تمام ویا قسمتی ازr اختیارات خود را چه در شرکت شهرکهای صنعتی و چه در شرکتهای شهرک صنعتی به هر یک از کارکنان شرکت با مسئولیت خود واگذار نماید.

ماده۱۹- کلیه اسناد و اوراق تعهدr آور شرکت از قبیل چکها-بروات-سفته ها-قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاءرئیس هئیت مدیره و مدیر عامل و یک نفر دیگر به انتخاب هئیت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.امضاء مکاتبات اداری با رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل است.

ماده۲۰-حسابرس(بازرس)شرکت برای مدت یکسال به منظور رسیدگی به تراز نامه و حسابr سود و زیان شرکت و گواهی صحت مندرجات آنها و اظهار نظر نسبت به گزارش هئیت مدیره به مجمع عمومی و ایفای سایر وظایفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس می باشد از طرف مجمع عمومی انتخاب می شود و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است.

ماده۲۱-حسابرس(بازرس) با اطلاع رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل حق مراجعه به گلیهr اسناد و مدارک شرگت را دارد بدون آنکه در عملیات اجرایی شرکت دخالت کند و انجام وظایفش موجب وقفه در انجام عملیات شرکت شود.

ماده۲۲-سال مالی شرکت از اولr فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد مگر سال اول که شروع که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود.

ماده۲۳-انحلال شرکت موکول بهr پیشنهاد مجمع عمومی و تائید هئیت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد.

ماده۲۴-نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه و قانون تاسیس شرکت ، مقررات خاصی وضع نشده مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت معتبر خواهد بود

Summary
Review Date
Reviewed Item
کیفیت
Author Rating
51star1star1star1star1star