اساسنامه سهامی خاص

By | شهریور ۱ام, ۱۳۹۴|فرم های شرکت سهامی خاص|

بسمه تعالی بخش اول نام ـ موضوع ـ مدت و مرکز اصلی شرکت ماده 1ـ نام شرکت عبارت است از: شرکت [...]

اظهار نامه سهامی خاص

By | شهریور ۱ام, ۱۳۹۴|فرم های شرکت سهامی خاص|

اظهار نامه ثبت شرکت های سهامی 1-نام شرکت 2-هویت کامل و اقامتگاه موسسین 3-موضوع شرکت 4-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین [...]

صورت جلسه هیئت مدیره تاسیس سهامی خاص

By | شهریور ۱ام, ۱۳۹۴|فرم های شرکت سهامی خاص|

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز  در شرکتهای سهامی نام شرکت : …………...............……………… شماره [...]