صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین مؤسسه

By |۱۳۹۴-۱۱-۳۰ ۲۲:۰۵:۰۵ +۰۳:۳۰شهریور ۱ام, ۱۳۹۴|فرم های موسسات غیر تجاری|

مؤسسه ………………………………… در ساعت……………مورخ ……………… اولین جلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین مؤسسه مذکور با حضور کلیه شرکاء در محل مؤسسه تشکیل و [...]