صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین مؤسسه

By | شهریور ۱ام, ۱۳۹۴|فرم های موسسات غیر تجاری|

مؤسسه ………………………………… در ساعت……………مورخ ……………… اولین جلسه مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین مؤسسه مذکور با حضور کلیه شرکاء در محل مؤسسه تشکیل و [...]

تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری

By | شهریور ۱ام, ۱۳۹۴|فرم های موسسات غیر تجاری|

قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تقاضانامه ثبت موسسه امضا کنندگان [...]