قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران   قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد [...]

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرا سیاست های کلی اصل ۴۴(مربوط به وزارت تعاون )

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|

جمهوري اسلامي ايران وزارت تعاون قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و [...]

قانون تجارت

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|

قانون تجارت ‌مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي ‌ باب اول ‌تجار و معاملات تجارتي ‌ ماده 1 - تاجر [...]

قانون راجع به ثبت شرکت‌‌ها

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|

قانون راجع به ثبت شركت‌‌ها مصوب 2 خرداد ماه 1310 شمسي ماده اول ـ هر شركتي كه در ايران تشكيل [...]

نظامنامه اجرا قانون ثبت شرکت ها ۱۳۱۰

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|

نظامنامه‌ اجرای قانون‌ ثبت‌ شرکتها مصوب‌ خرداد 1310 با اصلاحات‌ بعدی‌ ماده‌ 1 ـ برای‌ ثبت‌ کلیه‌ شرکت های‌ خارجی‌ [...]

نظامنامه ‌‌راجع ‌‌به‌‌ مواد ۱۹۶ و‌ ۱۹۷‌و‌ ۱۹۹‌قانون ‌‌تجارت

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|

نظامنامه‌ راجع‌ به‌ مواد 196 و 197 و 199 قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ 15 3 1311 با اصلاحات‌ والحاقات‌ بعدی‌ نظر [...]

آئین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب فروردین ۱۳۲۵

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|

وزارت‌ دادگستری‌ نظر به‌ مواد 16 و 17 و 18 قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ اردیبهشت‌ 1311 مقرر می‌دارد ماده‌ 1 ـ [...]

آئین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب فروردین ۱۳۲۵َََ

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|

وزارت‌ دادگستری‌ نظر به‌ مواد 16 و 17 و 18 قانون‌ تجارت‌ مصوب‌  اردیبهشت‌ 1311 مقرر می‌دارد ماده‌ 1 ـ [...]

آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|

نظر به مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت 1311 مقرر مي دارد مقدمه ماده 1 - مقصود [...]

قانون ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی ۱۳۷۶

By | مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|

قانون‌ اجازه‌ ثبت‌ شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 21/8/1376 ماده واحده - شركت‌های‌ خارجی‌ كه‌ در كشور محل‌ [...]